Вие сте тук:

Начало Нежелани лекарствени реакции
Нежелани лекарствени реакции
ИНЖЕКЦИОННИТЕ ФОРМИ НА МЕТИЛПРЕДНИЗОЛОН ДА НЕ СЕ ПРИЛАГАТ НА ПАЦИЕНТИ С АЛЕРГИЯ КЪМ КРАВЕ МЛЯКО

Комитетът за оценка на риска при проследяване на лекарствената безопасност (PRAC) препоръчва инжекционните форми на метилпреднизолон, които съдържат помощното вещество лактоза, да не бъдат прилагани на пациенти с алергия към краве мляко

продължава> Последна промяна ( Понеделник, 18 Септември 2017 14:40 )
 
СВРЪХДОЗА ОПИАТИ УБИЛА ПРИНС /

Тестове показват, че музикантът Принс е починал от свръхдоза опиати. Това обяви източник от правораздаването, цитиран от „Асошиейтед прес”.

продължава> Последна промяна ( Вторник, 01 Август 2017 19:41 )
 
Свръхдоза от обезболяващото пропофол е убило Майкъл Джексън

Майкъл Джексън ползвал анестетика пропофол като приспивателно през последните 2 г. Майкъл Джексън ползвал анестетика пропофол като приспивателно през последните 2 г.

продължава> Последна промяна ( Вторник, 01 Август 2017 20:01 )
 
ДАКЛИЗУМАБ /Zynbrita/- РИСК ОТ СЕРИОЗНО УВРЕЖДАНЕ НА ЧЕРНИЯ ДРОБ

Европейската агенция по лекарствата (ЕМА) започна преглед на лекарството за лечение на множествена склероза Зинбрита (даклизумаб)

Прегледът започва след случай на фулминантна чернодробна недостатъчност
Европейската агенция по лекарствата започна преглед на лекарствения продукт Зинбрита (даклизумаб), показан за лечение на пристъпни форми на множествена склероза.

Прегледът започва след смъртен случай от фулминантна чернодробна недостатъчност при пациент, който е лекуван със Зинбрита в провеждащо се наблюдателно проучване. Разглеждат се и още четири случая на сериозно увреждане на черния дроб.

Рискът от чернодробно увреждане при лечение със Зинбрита е известен още при разрешаването за употреба на лекарствения продукт през юли 2016 г.

Поради това са предприети редица мерки за управлението на този риск, включващи обучителни материали за медицинските специалисти и пациентите, които разясняват как да се предотврати и намали риска от чернодробно увреждане.

Комитетът за оценка на риска в проследяването на лекарствената безопасност (PRAC) към ЕМА ще проучи всички налични данни и ще определи дали могат да се направят някои изводи за употребата на продукта и за необходимостта да се въведат нови мерки за свеждане до минимум на риска.

Докато се осъществява прегледа, медицинските специалисти, които използват Зинбрита (даклизумаб) трябва да наблюдават отблизо техните пациенти и да обсъдят с тях риска от чернодробно увреждане, както и възможните симптоми, с които то се проявява.

Пациентите трябва незабавно да информират лекуващия ги лекар, ако получат някой от симптомите на чернодробно увреждане като: необяснимо гадене, повръщане, болка в корема, отпадналост, загуба на апетит, пожълтяване на кожата и очите или потъмняване на урината.

ПОВЕЧЕ ЗА ЛЕКАРСТВОТО
Зинбрита (даклизумаб) е показан при възрастни пациенти за лечение на пристъпни форми на множествена склероза.

Зинбрита (даклизумаб) се предлага под формата на разтвор за инжекция в предварително напълнени спринцовки и моливи.

Зинбрита (даклизумаб) се прилага като подкожна инжекция веднъж месечно.

Зинбрита съдържа активното вещество даклизумаб и има разрешение за употреба по централизирана процедура на Европейския съюз от юли 2016 г. Повече информация за това лекарство можете да намерите на този хиперлинк:
http://www.ema.europa.eu/docs/bg_BG/document_library/EPAR_-Product Information/human/003862/WC500210598.pdf

Подробна информация и допълнителни документи за това преразглеждане на английски език може да намерите на този хиперлинк към уеб-сайта на ЕМА: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/human/referrals/Zinbryta/hu man referral prac 000067.jsp&mid=WC0b01ac05805c516f

ПОВЕЧЕ ЗА ПРОЦЕДУРАТА
Преразглеждането на Зинбрита започва по искане на Европейската Комисия по член 20 на Регламент 726/2004.
Прегледът е осъществен от Комитета за оценка на риска при проследяване на лекарствената безопасност (PRAC), комитет отговорен за оценка на безопасността на лекарствените продукти за хуманна употреба.

PRAC направи препоръки, които ще бъдат насочени към Комитета за лекарствени продукти в хуманната медицина (CHMP) за формиране на крайното становище на Европейската агенция по лекарствата (ЕМА).

Последният етап на прегледа е приемане от Европейската Комисия на правно обвързващо решение, приложимо във всички държави членки.

Напомняме на медицинските специалисти, че са задължени съгласно изискванията на действащия Закон за лекарствените продукти в хуманната медицина, да съобщават незабавно на притежателя на разрешението за употреба или на Изпълнителната агенция по лекарствата (ИАЛ) за всяка подозирана сериозна нежелана лекарствена реакция и да предоставят при поискване допълнителна информация от проследяването на случая.

Zynbrita /Даклизумаб (Daclizumab)/


15 Юни 2017
http://www.bda.bg/

В  Р.България  даклизумаб  се продава под името Zenapax от 12.12.2006 г.

Zenapax concentrate for solution for infusion 5 mg/ml - 5 ml x 1; x 3


Zenapax е показан за профилактика на остро органно отхвърляне при алогенна бъбречна трансплантация de novo и трябва да се използва едновременно с имуносупресивни схеми на лечение, включващи циклоспорин и кортикостероиди, при пациенти, които не притежават висок имунитет.

Еще...

СЕРЬЕЗНЫМИ ПОБОЧНЫМИ ЭФФЕКТАМИ ДАКЛИЗУМАБА

В FDA подчеркнули, что даклизумаб должен применяться только в случаях, если больной не ответил на лечение двумя или более стандартными лекарственными препаратами против РС.

Ограничение объясняется серьезными побочными эффектами даклизумаба, среди которых риски нарушения работы печени и иммунной системы.
США > Медицина > remedium.ru, 30 мая 2016

http://polpred.com

Еще...

Даклизумаб – гуманизированное моноклональное анти-
тело к α-субъединице рецептора ИЛ2 [38].

Ранее даклизумаб
был разрешен FDA в качестве препарата, ограничивающего
отторжение трансплантата почки, но был удален производителем с рынка в 2009 г., вероятно, в связи с уменьшением потребностей рынка, но не из-за каких-либо проблем безопасности.

Несмотря на узконаправленный механизм действия этого препарата, активность его при РС не совсем ясна. Было показано, что применение даклизумаба приводит к повышению количества CD56 светлых NK-клеток, которые оказывают регуляторный эффект в отношении иммунной системы
[2]. Эта регуляция может быть связана с лизисом активированных Т-клеток перфоринзависимым путем. Тем не менее неясно, является ли это единственным механизмом действия  этого препарата.

После отмены препарата не зарегистрировано возобновления активности РС, как в случае с натализумабом. Переносимость лечения в целом оставалась хорошей, но были сообщения о побочных эффектах (преимущественно со стороны
кожи и печени) и аутоиммунных заболеваниях [13]. Зарегистрирован 1 летальный случай из-за аутоиммунного гепатита у пациента, получавшего даклизумаб в высокой дозе.


Литература
1. Aktas O., Kury P., Kieseier B., Hartung H.P. Fingolimod is a potential novel
therapy for multiple sclerosis // Nat. Rev. Neurol. – 2010; 6: 373–82.
2. Bielekova B., Howard T., Packer A. et al. Effect of anti-CD25 antibody
daclizumab in the inhibition of inflammation and stabilization of disease progression
in multiple sclerosis // Arch. Neurol. – 2009; 66: 483–9.
3. Bielekova B., Becker B. Monoclonal antibodies in MS: mechanisms of action
// Neurology. – 2010; 74: 31–40.
4. Berger J. Functional improvement and symptom management in multiple
sclerosis: clinical efficacy of current therapies // Am. J. Manag. Care. – 2011; 17
(Suppl. 5): 146–53.
5. Brinkmann V. FTY720 (fingolimod) in Multiple Sclerosis: therapeutic effects
in the immune and the central nervous system // Br. J. Pharmacol. – 2009; 158:
1173–82.
6. Cadavid D., Wolansky L., Skurnick J. et al. Efficacy of treatment of MS with
IFNβ-1b or glatiramer acetate by monthly brain MRI in the BECOME study //
Neurology. – 2009; 72 (23): 1976–83.
7. Calabresi P., Goodin D., Jeffery D. et al. Efficacy and Safety of Fingolimod
Versus Placebo: Primary Outcomes from the Phase 3 FREEDOMS II Study in
Patients with Relapsing-Remitting Multiple Sclerosis / Lyon, France: ECTRIMS,
2012.
8. Calabresi P., Kieseier B., Arnold D. et al. Clinical Efficacy and Safety of
Peginterferon Beta-1a in Relapsing Multiple Sclerosis: Data from the Pivotal Phase
3 ADVANCE Study / San Diego, USA: AAN, 2013.
9. Comi G., Jeffery D., Kappos L. et al. Placebo-controlled trial of oral
laquinimod for multiple sclerosis // N. Engl. J. Med. – 2012; 366: 1000–9.
10. Deogracias R., Yazdani M., Dekkers M. et al. Fingolimod, a sphingosine-1
phosphate receptor modulator, increases BDNF levels and improves symptoms of
a mouse model of Rett syndrome // Proc. Natl. Acad. Sci. USA. – 2012; 109:
14230–5.
11. Ellwardt E., Zipp F. Molecular mechanisms linking neuroinflammation and
neurogeneration in MS // Exp. Neurol. Epub. – 2014; 262 (Pt. A): 8–17.
12. Ford C., Johnson K., Lisak R. et al. A prospective open-label study of
glatiramer acetate: over a decade of continuous use in multiple sclerosis patients //
Mult. Scler. – 2006; 12 (3): 309–20.
13. Gold R., Giovannoni G., Selmaj K. et al. Daclizumab high-yield process in
relapsing-remitting multiple sclerosis (SELECT): a randomised, double-blind,
placebo-controlled trial // Lancet. – 2013; 381: 2167–75.
14. Gorelik L., Lerner M., Bixler S. et al. Anti-JC virus antibodies: implications
for PML Risk Stratification // Ann. Neurol. – 2010; 68: 295–303.
15. Hu Y., Turner M., Shields J. et al. Investigation of the mechanism of action
of alemtuzumab in a human CD52 transgenic mouse model // Immunology. – 2009;
128: 260– 70.
16. Irvine K., Blakemore W. Remyelination protects axons from demyelinationassociated
axon degeneration // Brain. – 2008; 131: 1464–77.
17. Kappos L., Radue E., O’Connor P. et al. A placebo-controlled trial of oral
fingolimod in relapsing multiple sclerosis // N. Engl. J. Med. – 2010; 362: 387–
401.
18. Kappos L., Li D., Calabresi P. et al. Ocrelizumab in relapsing-remitting
multiple sclerosis: a phase 2, randomised, placebo-controlled, multicentre trial //
Lancet. – 2011; 378: 1779–87.
19. Kim S., Kim W., Li X. et al. Does interferon beta treatment exacerbate
neuromyelitis optica spectrum disorder? // Mult. Scler. – 2012; 18 (10): 1480–3.
20. Mancardi G., Saccardi R. Autologous haematopoietic stem-cell
transplantation in multiple sclerosis // Lancet Neurol. – 2008; 7: 626–36.
21. Martinelli V., Cocco E., Capra R. et al. Acute myeloid leukemia in Italian
patients with multiple sclerosis treated with mitoxantrone // Neurology. – 2011; 77:
1887–95.
22. Meissner M., Valesky E., Kippenberger S. et al. Dimethyl fumarate – only an
anti-psoriatic medication? // J. Dtsch. Dermatol. Ges. – 2012; 10: 793–801.
23. Metz L., Sabuda D., Hilsden R. et al. Gastric tolerance of high-dose pulse in
multiple sclerosis // Neurology. – 1999; 53: 2093–6.
24. Mi S., Miller R., Lee X. et al. LINGO-1 negatively regulates myelination by
oligodendrocytes // Nat. Neurosci. – 2005; 8: 745–51.
25. Mikol D., Barkhof F., Chang P. et al. Comparison of subcutaneous interferon
beta-1a with glatiramer acetate in patients with relapsing multiple sclerosis (the
Rebif vs Glatiramer Acetate in Relapsing MS Disease (REGARD) study): a
multicentre, randomised, parallel, open-label trial // Lancet Neurol. – 2008; 7 (10):
903–14.
26. Nickerson M., Marrie R. The multiple sclerosis relapse experience: patientreported
outcomes from the North American Research Committee on Multiple
Sclerosis (NARCOMS) Registry // BMC Neurol. – 2013; 13: 119.
27. Noseworthy J., Lucchinetti C., Rodriguez M. et al. Multiple sclerosis // N.
Engl. J. Med. – 2000; 343 (13): 938–52.
28. Noseworthy J., Wolinsky J., Lublin F. et al. Linomide in relapsing and
secondary progressive MS: part I: trial design and clinical results North American
Linomide Investigators // Neurology. – 2000; 54: 1726–33.
29. Nylander A., Hafler D. Multiple sclerosis // J. Clin. Invest. – 2012; 122 (4):
1180–8.
30. O’Connor P., Goodman A., Kappos L. et al. Disease activity return during
natalizumab treatment interruption in patients with multiple sclerosis //
Neurology. – 2011; 76: 1858–65.
31. O’Connor P., Wolinsky J., Confavreux C. et al. Randomized trial of oral
teriflunomide for relapsing multiple sclerosis // N. Engl. J. Med. – 2011; 365:
1293–303.
32. O’Connor P., Wolinsky J., Confavreux C. et al. Randomized trial of oral
teriflunomide for relapsing multiple sclerosis // N. Engl. J. Med. – 2012; 365:
1293–303.
33. Ontaneda D., Rae-Grant A. Management of acute exacerbations in multiple
sclerosis //Ann. Indian Acad. Neurol. – 2009; 12: 264–72.
34. Polman C., Reingold S., Banwell B. et al. Diagnostic criteria for multiple
sclerosis: 2010 revisions to the McDonald criteria // Ann. Neurol. – 2011; 69 (2):
292–302.
35. Rae-Grant A., Eckert N., Bartz S. et al. Sensory symptoms of multiple
sclerosis: a hidden reservoir of morbidity // Mult. Scler. – 1999; 5: 179–83.
36. Ross A., Ben-Zacharia A., Harris C. et al. Multiple sclerosis, relapses, and
the mechanism of action of adrenocorticotropic hormone // Front. Neurol. – 2013;
4 (21): 1–12.
37. Saccardi R., Mancardi G., Solari A. et al. Autologous HSCT for severe
progressive multiple sclerosis in a multicenter trial: impact on disease activity and
quality of life // Blood. – 2005; 105: 2601–7.

http://www.rusvrach.ru/files/vr-2015-09.pdf

Последна промяна ( Събота, 17 Юни 2017 23:45 )
 
CONVULEX ,CONVULEX CHRONO ,DEPAKINE ,DEPAKINE CHRONO И CONVULSOFIN - РИСК ОТ МАЛФОРМАЦИИ И НАРУШЕНИЯ В РАЗВИТИЕТО НА БЕБЕТАТА

Ново преразглеждане на употребата на валпроат при бременни и при жени в детеродна възраст

Европейската агенция по лекарствата (ЕМА) ще обсъди необходимостта от допълнителни ограничения в употребата на лекарствата съдържащи валпроат

ЕМА започна преразглеждане с фокус върху употребата на лекарства съдържащи валпроат за лечение на жени и момичета, които са бременни или са в детеродна възраст.

Тези лекарствени продукти са разрешени за употреба по национални процедури в държавите-членки и са показани за лечение на епилепсия, мания при биполярно разстройство и мигрена (в някои страни) и вече са били обект на преразглеждане от ЕМА.

Прегледът на ЕМА от 2014 г. доведе до приемане на мерки за засилване на предупрежденията и ограниченията на употребата на валпроат от жени и момичета, заради риска от малформации и нарушения в развитието на бебета, които са били изложени вътреутробно на валпроат.
(http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/human/referrals/Valproate a nd_related_substances/human_referral_prac_000032.jsp&mid=WC0b01ac05805c516I)

Въпреки че понякога няма възможна алтернатива на употребата на валпроат, тези мерки имат за цел да гарантират, че пациентките са добре информирани за рисковете, които поемат и че употребяват валпроат само, когато наистина има необходимост от това.

Прегледът от 2014 г. препоръча също в държавите на Европейския съюз (ЕС) да се проведат проучвания, които да измерят доколко са били ефективни тези мерки.

Някои държави-членки са предприели допълнителни мерки за оценка на ефекта от тези дейности на национално ниво и така са възникнали опасения доколко ефективни са тези мерки за увеличаване на осъзнатостта на риска и намаляване на употребата на валпроат при различните индикации.

Във връзка с това френският регулаторен орган по лекарствата ANSM поиска ЕМА да преразгледа ефективността на мерките и да бъде обмислена необходимостта от препоръка за допълнителни действия, които да намалят рисковете при жени, които са бременни или са в детеродна възраст, на територията на Европейския съюз.
Комитетът за оценка на риска при проследяване на лекарствената безопасност (PRAC) към ЕМА ще разгледа наличните доказателства и ще проведе консултация със съответните заинтересовани страни. Това ще включва провеждане на публично изслушване на техните опасения. Докато се осъществява прегледът на лекарствата съдържащи валпроат пациентите, на които са предписани такива лекарства и които имат някакви притеснения свързани с терапията са съветвани да ги обсъдят с медицинските специалисти, които се грижат за тях.

ПОВЕЧЕ ЗА ЛЕКАРСТВОТО
Лекарствата съдържащи валпроат се използват за лечение на епилепсия и мания при биполярни разстройства. В някои държави-членки на ЕС те са разрешени и за профилактика на мигренозно главоболие.

В Р. България валидно разрешение за употреба към настоящия момент имат следните лекарствени продукти съдържащи валпроат, които са в обхвата на разглеждане при настоящата процедура:
ПРОИЗВОДНИ НА МАСТНИТЕ КИСЕЛИНИ -ВАЛПРОАТ (VALPROIC ACID)

ПОВЕЧЕ ЗА ПРОЦЕДУРАТА
Прегледът на валпроат е иницииран на 9 март 2017 г. по искане на френския регулаторен орган по лекарствата ANSM на основание чл. 31 от Директива 2001/83/EC.

Прегледът ще се осъществи от PRAC - комитет отговорен за оценка на проблемите свързани с безопасността на лекарствените продукти за хуманна употреба, който ще направи препоръки по разглеждания въпрос.

Препоръките на PRAC ще бъдат изпратени на Координационната група за процедури по взаимно признаване и децентрализирани процедури (CMDh), която ще излезе с позиция по проблема. CMDh е група, в която има представителство на всички държави-членки на ЕС, както и на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия. Групата е отговорна за осигуряване на стандарти, свързани с безопасността за лекарствата, разрешени по национални процедури.
Подробна информация и допълнителни документи за това преразглеждане на английски език може да намерите на този хиперлинк към уеб-сайта на ЕМА:
http://www.ema.europa.eu/docs/en GB/document library/Referrals document/Valproate 2017 31/Procedure started/WC500223242.pdf

Напомняме на медицинските специалисти, че са задължени съгласно изискванията на действащия Закон за лекарствените продукти в хуманната медицина, да съобщават незабавно на притежателя на разрешението за употреба или на Изпълнителната агенция по лекарствата (ИАЛ) за всяка подозирана сериозна нежелана лекарствена реакция и да предоставят при поискване допълнителна информация от проследяването на случая.
Можете да направите съобщение за нежелана лекарствена реакция по един от следните начини, следвайки инструкциите, публикувани на уеб-сайта на ИАЛ: www.bda.bg:
- попълване и изпращане на уеб-базирания формуляр on-line;
- попълване и изпращане по пощата на копие от формуляра, публикуван на уебсайта на ИАЛ;
- първоначална информация може да съобщите и на тел. +359 2 890 34 17, факс +359 2 890 34 34, електронна поща: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

15 Март 2017
http://www.bda.bg/

Еще...

НОВЫЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА В ФРАНЦИЯ - ВРЕДА ОТ ПРЕПАРАТ ВАЛЬПРОАТ

Предварительное французское исследование показывает, вальпроат вызвало серьезные пороки развития в до 4100 детей.

полный текст на английском здесь

2017-04-20
http://3p0.ru/health/

Еще...
ВАЛЬПРОАТЫ: РИСК РАЗВИТИЯ ВРОЖДЕННЫХ АНОМАЛИЙ.


ЦЭБЛС МЗиСР РФ напоминает о необходимости соблюдать крайнюю осторожность при использовании вальпроатов во время беременности. в связи с возможным риском развития серьезных НПР для ребенка.

Центр экспертизы безопасности лекарственных средств Минздравсоцразвития РФ напоминает специалистам здравоохранения о необходимости соблюдать крайнюю осторожность при использовании вальпроатов во время беременности.
Производные Вальпроевой кислоты (вальпроаты) - лекарственные средства (ЛС) применяемые в медицинской практике для лечения эпилепсии.
Известно, что прием данных препаратов пациентками во время беременности может быть ассоциирован с риском развития серьезных неблагоприятных побочных реакций (НПР) для ребенка таких как:

ПОРОКИ РАЗВИТИЯ (ВКЛЮЧАЯ SPINA BIFIDA),
УМСТВЕННАЯ ОТСТАЛОСТЬ,
АУТИЗМ.

В базе данных НПР ВОЗ VigiBase к августу 2011 года в общей сложности накоплено 1350 сообщений о развитии врожденных, наследственных или генетических отклонений, развившихся на фоне приема вальпроатов.
Наиболее часто по данным VigiBase отмечались следующие типы врожденных аномалий, представленные в табл 1.

Таблица 1. Врожденные НПР, развившиеся на фоне терапии вальпроатами.
Spina bifida    ...................................................... 153
Врожденные аномалии (не уточненные)   ..........  156
Врожденные аномалии строения стопы   .............  33
Врожденные аномалии строения руки     ................63
Врожденный порок сердца     ..................................65


Специалистам здравоохранения рекомендуется тщательно взвесить соотношение «риск – польза» прежде чем принять решение о назначении описанных выше ЛС беременной женщине.

Беременным или планирующим беременность женщинам, находящимся на терапии производными вальпроевой кислоты, необходимо обратиться к специалисту здравоохранения по вопросам рациональности проводимой фармакотерапии и возможности перехода на альтернативные схемы лечения.

Пациентам не следует самостоятельно прекращать прием вальпроатов без предварительной консультации лечащего врача, так как это может нанести серьезный вред их здоровью.

Источники:

http://www.hc-sc.gc.ca/ahc-asc/media/advisories-avis/_2011/2011_90-eng.php

08.08.2011
http://regmed.ru/

Последна промяна ( Четвъртък, 25 Май 2017 23:11 )
 
КАНАГЛИФЛОЗИН- УВЕЛИЧЕН РИСК ОТ АМПУТАЦИЯ НА ПРЪСТ НА КРАКА

Комитетът за оценка на риска при проследяване на лекарствената безопасност (PRAC) направи заключение, че лекарството за лечение на захарен диабет канаглифлозин може да увеличи риска от ампутация на пръст на крака

Рискът може да се отнася и до други лекарства от същия фармакологичен клас

продължава> Последна промяна ( Понеделник, 13 Март 2017 21:59 )
 
UPTRAVI - ЛЕКАРСТВО ЗА ЛЕЧЕНИЕ ХИПЕРТОНИЯ - 5 СМЪРТНИ СЛУЧАЯ ВЪВ ФРАНЦИЯ

ЕМА преразглежда профила на безопасност на лекарствения продукт Uptravi, използван за лечение на белодробна артериална хипертония

Препоръчва се при предписване на Uptravi лекарите да се придържат към одобрената понастоящем информация за предписване на продукта.

продължава> Последна промяна ( Понеделник, 13 Март 2017 18:15 )
 
ЕМА ЗАПОЧВА ПРЕРАЗГЛЕЖДАНЕ НА УПОТРЕБАТА НА СИСТЕМНИТЕ И ИНХАЛАТОРНИ ХИНОЛОНОВИ И ФЛУОРХИНОЛОНОВИ АНТИБИОТИЦИ

Европейската агенция по лекарствата (ЕМА) ще преразгледа дълго продължаващи нежелани лекарствени реакции, за които е известно, че могат да се наблюдават при употреба на хинолонови и флуорхинолонови антибиотици.


ПРОВЕЖДАНИЯТ ПРЕГЛЕД СЕ СЪСРЕДОТОЧАВА ВЪРХУ НЕЖЕЛАНИТЕ ЛЕКАРСТВЕНИ РЕАКЦИИ (НЛР) С ДЪЛГОТРАЕН ЕФЕКТ, ЗАСЯГАЩИ ГЛАВНО МУСКУЛОСКЕЛЕТНАТА И
НЕРВНАТА СИСТЕМА.

продължава> Последна промяна ( Понеделник, 13 Март 2017 17:50 )
 
АНТИБИОТИКИ, ПЬЮЩИЕСЯ ПЕРЕД КЕСАРЕВЫМ СЕЧЕНИЕМ, ПРИЗНАНЫ ОПАСНЫМИ ДЛЯ ДЕТЕЙ/АНТИБИОТИЦИ ПО ВРЕМЕ НА БРЕМЕННОСТ

Контакт с антибиотиками еще на стадии внутриутробного развития может ослабить иммунную систему и повысить риск развития болезней легких у ребенка, предупреждают медики.

продължава> Последна промяна ( Понеделник, 13 Март 2017 17:49 )
 
ЛЕКАРСТВА ЗА ИНЖЕКЦИОННО ПРИЛОЖЕНИЕ ПРИ ЛЕЧЕНИЕ НА АЛЕРГИЯ - УВЕЛИЧЕН РИСК ОТ ОСТРИ АЛЕРГИЧНИ РЕАКЦИИ /SOLU-MEDROL ,METHYLPREDNISOLONE-TEVA/

EMA ще преразгледа някои лекарства за инжекционно приложение при лечение на алергия

Предстои да бъдат проучени рисковете при приложение на някои метилпреднизолон, съдържащи продукти при пациенти алергични към протеини на кравето мляко

продължава> Последна промяна ( Вторник, 20 Декември 2016 16:49 )
 
Още статии...


Страница 1 от 25