Вие сте тук:

Начало Нежелани лекарствени реакции ANTIEMETIN,CERUCAL,DEGAN,PRAMIDIN,REGLAN /Метоклопрамид/

ANTIEMETIN,CERUCAL,DEGAN,PRAMIDIN,REGLAN /Метоклопрамид/

Европейската агенция по лекарствата (EMA) препоръча промени, касаещи употребата на метоклопрамид

Промените имат главно за цел намаляване на риска от неврологични нежелани ефекти

Комитетът по лекарствените продукти за хуманна употреба (CHMP) към ЕМА препоръча промени, касаещи приложението на метоклопрамид - съдържащите лекарства
в Европейския съюз (ЕС), в това число ограничаване на дозата и продължителността на употреба, с цел свеждане до минимум на вече известните рискове от сериозни неврологични нежелани ефекти.

Метоклопрамид-съдържащите лекарства са разрешени за употреба в различните държави-членки на ЕС по национални процедури с различни индикации, в това число гадене и повръщане от различен произход (след химиотерапия или лъчетерапия, след оперативна интервенция, или при остра мигрена), както и при стомашно-чревни мотилитетни нарушения.


Прегледът на метоклопрамид е извършен по искане на френската регулаторна агенция по лекарствата (ANSM), след отдавна датиращи опасения свързани с лекарствената безопасност – по-специално нежеланите ефекти и ефикасността при употреба. ANSM поиска от CHMP да преразгледа ползите и рисковете от употребата на тези лекарства във всички възрастови групи и да излъчи хармонизирани препоръки, валидни за цялата територия на Евросъюза. Прегледът препотвърди вече добре
известните рискове от неврологични нежелани ефекти, като краткотрайни екстрапирамидни нарушения и късна дискинезия. Рискът от остри неврологични ефекти е по-висок при деца, въпреки че късна дискинезия се съобщава по-често при възрастни хора, като честотата и расте с увеличаване на дозите или с удължаване продължителността на лечение. Доказателствата показват, че при състояния изискващи по-продължително лечение, рисковете превишават ползите от употребата на метоклопрамид. Установени са също така и много редки случаи на сериозни нежелани ефекти върху сърцето и кръвообращението, особено след инжекционно приложение на продуктите.


Резюме на препоръките

Комитетът препоръча метоклопрамид да се предписва само за краткотрайна употреба (до 5 дни), да не се прилага при деца под 1-годишна възраст, като при деца над 1 година трябва да се прилага само като средство на втори терапевтичен избор за превенция на забавено гадене и повръщане (24 часа до 5 дни) след химиотерапия и за лечение на постоперативно гадене и повръщане. При възрастни, може да се прилага за профилактика и лечение на гадене и повръщане, свързани с химиотерапия,
лъчетерапия, хирургия и при мигрена. В допълнение, се ограничава максималната препоръчана доза при възрастни и деца. Освен това по-високо дозираните лекарствени форми трябва да се оттеглят от фармацевтичния пазар.


Детайлни препоръки за медицинските специалисти са на разположение по-долу:

 

Информация за медицинските специалисти

• С цел да се намалят рисковете от неврологични и други нежелани реакции, метоклопрамид трябва да се предписва само за кратко време (до 5 дни). Той вече не трябва да се прилага при хронични заболявания като гастропареза, диспепсия и гастро-езофагеална рефлуксна болест (ГЕРБ), нито като допълнение към хирургични и радиологични процедури.

• При възрастни метоклопрамид остава показан за профилактика на постоперативно гадене и повръщане (PONV), гадене и повръщане индуцирани от лъчетерапия и забавено (но не остро) гадене и повръщане индуцирани от химиотерапия, както и за симптоматично лечение на гадене и повръщане, свързани с остър мигренозен пристъп (където може да се прилага за подобряване на абсорбцията на оралните аналгетици).

• При деца, метоклопрамид трябва да се прилага само като средство на втора линия за предотвратяване на забавено, химиотерапевтично-индуцирано гадене и повръщане и лечение на установено PONV. Употребата му е противопоказана при деца на възраст под 1 година.

• При възрастни и деца максималната доза за 24 часа е 0,5 mg на килограм телесно тегло: при възрастни, обичайната доза на конвенционалните лекaрствени форми (всички пътища на въвеждане) е 10 mg до три пъти дневно. При деца препоръчваната доза е 0.1 до 0.15 mg на kg телесно тегло, до три пъти дневно. В информацията за продукта ще бъде включена таблица за дозиране при прилагане на деца.

• Употребата при деца на перорални течни лекарствени форми често са свързани с предозиране. Орални течности, съдържащи повече от 1 mg/mL ще бъдат изтеглени от пазара, а за да се гарантира точността, пероралните дози от останалите форми трябва да се прилагат само чрез подходящо разработена перорална спринцовка.

• Интравенозни форми с концентрации над 5 mg/mL и супозитории, съдържащи 20 mg също трябва да бъдaт изтеглени от пазара.

• За да се намали риска от нежелани реакции интравенозните дози трябва да се прилагат като бавна болусна инжекция в продължение най-малко на 3 минути.

• Като се имат предвид много редките съобщения за сериозни сърдечно-съдови реакции, свързани с метоклопрамид, особено при интравенозно приложение, специално внимание трябва да се обърне на популациите с повишен риск, а именно - пациенти в напреднала възраст, пациенти със сърдечни нарушения на проводимостта, некоригиран електролитен дисбаланс или брадикардия, както и пациенти, приемащи други лекарства, удължаващи QT интервала.

• Лечението при пациенти, които в момента приемат редовно метоклопрамид трябва да се преразгледа при рутинна (не спешна) медицинска консултация.


Препоръките на ЕМА се основават на оценка на съотношението полза-риск на метоклопрамид-съдържащите продукти при всички показания и популации. Това включва публикувани проучвания и мета-анализи на ефикасността на метоклопрамид и анализи на доклади за подозирани нежелани реакции.

• Данните за употреба при остро химиотерапевтично-индуцирано гадене и повръщане (CINV) са ограничени и предполагат, по-ниска ефикасност на метоклопрамид в
сравнение с 5-HT3 антагонистите и необходимост от прилагане на по-високи дози, които от своя страна са свързани със значително повишаване на риска от нежелани реакции. По-последователни са доказателствата за сравнимост с 5-HT3 антагонистите,
когато метоклопрамид се прилага при забавеното CINV. Налични са и някои доказателства, предполагащи известна роля при гадене и повръщане при лъчетерапия, но и тук метоклопрамид изглежда по-малко ефективен от 5-НТ3 антагонистите.
Доказателствата относно интравенозното приложение при постоперативно гадене и повръщане предполагат, че метоклопрамид е също толкова ефективен, колкото и други одобрени терапии.

• Данните свързани с приложението при остра мигрена също доказват ефикасност, но най-вероятно тя не може да се повиши при дози над 10 мг. Ефектите на метоклопрамид върху чревния мотилитет могат да бъдат от полза, когато той се прилага перорално съвместно с аналгетици в острата фаза на заболяването.

• Няма доказателства за последователна полза при гастропареза, ГЕРБ и диспепсия - хронични състояния, изискващи продължително лечение, което от своя страна излага пациентите на повишен риск от хронични неврологични нежелани ефекти. Липсват също доказателства и в подкрепа на ролята на метоклопрамид като допълнение към хирургични и радиологични процедури.

• Екстрапирамидните нарушения представляват почти половината от всички спонтанни съобщения за нежелани ефекти в базата данни на Притежателя на разрешение за употреба (1749 случая от общо 4005 до декември 2011 г.). Изчислената степен на докладване на тези заболявания е 6 пъти по-висока при деца, отколкото при възрастни, въпреки че точното изчисление на схемите на прилагане в различните възрастови групи е невъзможно. Екстрапирамидни нарушения е по-вероятно да се появят след няколкократни дози, въпреки че това обикновено става в началото на лечението и с по-
малка вероятност при по-бавна скорост на инфузията. Пациентите в старческа възраст изглежда са по-изложени на риск от необратима късна дискинезия след по-продължително лечение. Налични са също и значителен брой съобщения за предозиране при деца, по-специално с перорални течни форми.

• Докладите за сърдечно-съдови реакции, свързани с метоклопрамид са много редки, и най-вече са свързани с приложението на интравенозните форми при пациенти с подлежащи рискове за сърдечно заболяване, като хипотензия, шок, синкоп, брадикардия или атриовентрикуларен блок, и сърдечен арест.


Предвид известния риск от неврологични и други нежелани ефекти, особено при деца и млади хора, Комитетът стигна до заключението, че индикациите трябва да бъдат ограничени по следния начин: краткотрайна употреба, при максимална дневна доза от 0,5 mg на килограм телесно тегло и то в случаите, при които има достатъчно доказателства за ефикасност на употребата. Информацията за продукта ще бъде изменена по съответния начин, а лекарите ще бъдат информирани на национално ниво чрез преки съобщения.

Повече за лекарството
Метоклопрамид е антиеметик, въздействащ върху центъра на гаденето и повръщането. Той също така стимулира перисталтиката на стомаха и горната част на червата, като ускорява пасажа през тях. Той е разрешен за употреба с различни показания, които се различават в отделните държави-членки и е на разположение в следните лекарствени форми - инжекционна, таблетки и перорални течности за прием през устата, както и супозитории. Метоклопрамид-съдържащите лекарства са разрешени по национални процедури във всички държави-членки и са на разположение в продължение на много години под различни търговски наименования.

В Р. България валидно разрешение за употреба към настоящия момент имат следните продукти на следните ПРУ :

Antiemetin - Софарма АД Bulgaria
5mg/ml solution for injection - 2ml x 10; x 100
5 mg/5 ml syrup - 120ml


Cerucal - Teva Operations Poland Sp. z o.o. Poland
10 mg tablets x 50


Degan - Lek Pharmaceuticals d.d. Slovenia
10 mg tablets x 40
10 mg/2 ml solution for injection x 50


Pramidin 10 - CRINOS S.p.A. Italy
spray nas. 200 mg/ml - 2ml


Pramidin 20 - CRINOS S.p.A. Italy
spray nas. 400mg/ml - 4ml


Reglan - Alkaloid-INT d.o.o. Slovenia
10 mg tablets x 40

В базата данни на Изпълнителната агенция по лекарствата (ИАЛ) не се откриват съобщения за екстрапирамидни нарушения и късна дискинезия при употреба на метоклопрамид-съдържащи продукти.


Повече за процедурата

Прегледът на метоклопрамид-съдържащите лекарства започва през декември 2011 г. по искане на Франция, съгласно член 31 от Директива 2001/83/ЕО. Това става след преглед от страна на държавите-членки на употребата на метоклопрамид-съдържащи лекарства при деца, в съответствие с член 45 на Педиатричен регламент 1901/2006. Така през 2010 г. е идентифициран риск от неврологични нежелани ефекти и са препоръчани редица мерки за минимизирането му. При преразглеждане през 2011 г. на употребата при деца на национално ниво ANSM установява, че въпреки разнообразните мерки за минимизиране на риска, предприети през годините, нежеланите лекарствени реакции продължават да бъдат докладвани. Ето защо ANSM сезира CHMP за извършване на оценка на съотношението полза-риск във всички популации, особено тези на децата и възрастните хора.


Тези препоръки на CHMP ще бъдат изпратени на Европейската комисия, която ще вземе общоевропейско правно-обвързващо решение.

Текстът на това изявление на английски език може да намерите на интернет страницата на ЕМА на следния линк:

http://www.ema.europa.eu/ema/

http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/news_and_events/news/2013/07/
news_detail_001854.jsp&mid=WC0b01ac058004d5c1


Напомняме на медицинските специалисти, че са задължени съгласно изискванията на действащия Закон за лекарствените продукти в хуманната медицина, да съобщават незабавно на ПРУ или на ИАЛ за всяка подозирана сериозна нежелана лекарствена реакция и да предоставят при поискване допълнителна информация от проследяването на случая.

Можете да направите съобщение за нежелана лекарствена реакция по един от следните начини:

- попълване и изпращане по пощата на специално създадения формуляр с жълт
цвят или копие от формуляра, публикуван на уеб-сайта на ИАЛ;


- попълване и изпращане на уеб-базирания формуляр on-line на следния линк:


http://www.bda.bg/index.php?option=com_chronocontact&Itemid=70&lang=bgПациентите могат да съобщават нежелани лекарствени реакции по всяко време на медицинските специалисти или на ИАЛ.

За допълнителни разяснения можете да се обаждате в отдел “Лекарствена безопасност” към ИАЛ на тел. +359 2 890 34 17.

http://www.bda.bg/
31 Юли 2013
ЕЩЕ...

ЕМА заявляет, что метоклопрамид должен применяться в педиатрии с осторожностью

Комитет CHMP Европейского медицинского агентства (ЕМА) предупреждает, что препарат против тошноты метоклопрамид должен применяться у детей только при крайней необходимости, так как он опасен своими кратко- и долгосрочными неврологическими побочными эффектами. Эксперты ЕМА также говорят, что суточная доза этого препарата для взрослых пациентов не должна превышать 30 мг.

Метоклопрамид доступен в пероральных и инъекционных формах, а также в виде ректальных суппозиториев. Он показан для профилактики тошноты и рвоты, в том числе связанной с терапией рака или мигренью.

Лекарство известно своей способностью вызывать экстрапирамидальные симптомы и тардивную (позднюю) дискинезию у некоторых пациентов. FDA обязала производителей предупреждать об этом риске еще в 2009 году. ЕМА пришла к выводу, что риск неврологических побочных эффектов у детей перевешивает пользу от применения метоклопрамида, особенно если учесть другие доступные на рынке препараты с аналогичными показаниями.

Препарат, по мнению ЕМА, не должен ни в коем случае назначаться детям младше 1 года, и у детей старшего возраста «должен применяться только в тех случаях, когда другое лечение не работает или не может быть назначено». CHMP ЕМА также рекомендует убрать с рынка Европы препараты, в которых разовая доза (таблетка, капсула) содержит более 30 мг метоклопрамида.

02 Августа 2013
http://medbe.ru

Еще...

Ограничения по применению метоклопрамида

Длительное время известные экстрапирамидные расстройства после применения метоклопрамида привели к рекомендации EMA по ограничению показаний, длительности, дозы.
Препарат не должен применяться более 5 дней. Он не показан детям до 1 года.

Метоклопрамид имеет двойное антимиметическое действие- тормозит хеморецепторы тригерной зоны мозга (зон, ответственных развитие тошноты, рвоты); игрет роль в опорожнении желудка. Как прокинетик метоклопрамид вытеснен цизапридом с 2000 года. Центральное антимиметическое действие достигается через допаминовые рецепторы.
Через них вызываются и экстрапирамидные побочные эффекты: острые- мышечные спазмы (часто в области шеи, головы), после длительного применения- тардивная дискинезия (неконтроируемые гримасы, тики). Острые нарушения чаще наблюдаются у детей, поздние дискинезии- у пожилых, при этом риски возрастают в зависимости от длительности терапии.

Метоклопрамид впервые начал применяться во Франции в 1964 году.
Во избежание риска тардивной дискинезии метоклопрамид не должен применяться более 5 дней. Тем самым, выпадают показания- гастропарез,  диспепсия, ГЭРБ (при которых речь идет о хронических заболеваниях и метоклопрамид назначался ранее на длительный срок).

Оставлено показание- назначение метоклопрамида для профилактики тошноты, рвоты после операций, радио-, химиотерапии (но не при острых приступах тошноты, рвоты). Возможно применение метоклопрамида в симптоматической терапии острых приступов мигрени (тошнота, рвота).

Максимальная суточная  доза у детей и взрослых- 0,5мг\кг массы тела.

Однократная доза у взрослых- не более 10мг, у детей- не более 0,1-0,15 мг\кг.

Не вводить препарат чаще 3 раз в день. Раствор метоклопрамида- максимум 1мг/мл у детей. В/в- концентрации выше 5мг/мл не должны применяться, как и суппозитории выше 20мг.

В/в-введение впредь должно быть медленным (минимум 3 минуты), чтобы минимизировать побочные эффекты. В редких случаях после введения препарата- кардиоваскулярные реакции.

29. Juli 2013
http://www.hd13.ru

Еще...

Метоклопрамид-риск развития двигательных нарушений, включая позднюю дискинезию

Австралия1. Консультативный комитет по побочным реакциям на лекарственные средства (Adverse Drug Reactions Advisory Committee – ADRAC) предостерегает относительно риска острых экстрапирамидных дистонических реакций и поздней дискинезии в связи с применением метоклопрамида. Метоклопрамид является селективным антагонистом D2-дофаминовых рецепторов, известным средством от рвоты или тошноты.

Острые дистонические реакции в основном развиваются в течение 72 часов после воздействия метоклопрамида и проявляются у лиц младшего возраста. ADRAC получил 111 сообщений об острых дистонических реакциях, связанных с применением метоклопрамида. Возрастной диапазон – преимущественно от нескольких месяцев до 40 лет (пациенты старше 40 лет составляют лишь 10%).

ADRAC получил 11 сообщений о развитии поздней дискинезии в связи с применением метоклопрамид-содержащих лекарственных средств, в 9 случаях у женщин 68 лет и старше. Согласно полученным данным, реакция развивалась в основном по прошествии более 1 года после начала применения препарата. Риск развития поздней дискинезии возрастает с возрастом, зависит от пола (у женщин он выше) и длительности лечения/количества доз.

Врачам напоминают о риске развития поздней дискинезии у пациентов, получающих длительное время метоклопрамид, в частности, у лиц преклонного возраста. Врачам также рекомендуется регулярно осматривать всех пациентов, принимающих метоклопрамид, с целью определения необходимости продолжения лечения.
(См. WHO Pharmaceuticals Newsletter No. 2, 2009 относительно предостережений в отношении хронического применения в США и сообщения из WHO Global ICSR database).
1Australian Adverse Drug Reactions Bulletin, Volume 28, Number 5, October 2009 (www.tga.gov.au).
В Украине на сегодня зарегистрировано 8 ЛС, действующим веществом которых является метоклопрамид.

http://rpht.com.ua/

Еще...

МЕТОКЛОПРАМИД: увеличение числа сообщений об экстрапирамидных симптомах у детей; ограничение применения

Нидерланды.
Комитет по оценке лекарственных средств (КОЛ) принял решение об ограничении применения метоклопрамида в Нидерландах у детей в связи с увеличением у них числа регистрируе-мых экстрапирамидных расстройств в результате его приема.

КОЛ информирует о том, что метоклопрамид следует применять только для лечения тяжелой тош-ноты и рвоты известной этиологии, и только в случаях, когда другие лекарственные средства неэф-фективны.

КОЛ обращает внимание на то, что альтернативой для метоклопрамида может быть домперидом для коррекции тошноты в послеоперационном периоде у детей.
Домперидом является также препаратом выбора у детей при лечении мигрени, так как при его ис-пользовании риск экстрапирамидных нарушений ниже.

Антагонисты 5-НТЗ рецепторов (например, ондасетрон) являются препаратами первого выбора для лечения сильной тошноты, вызванной химиотерапевтическими средствами из-за большей эффектив-ности и безопасности, чем метоклопрамид.

News and Publications. The Medicines Evaluation BOARD, the Netherlands, 21 February 2007

http://www.regmed.ru/download/FNZ/Journ_SafRemedy/2008-01_SafRemed.pdf

Последна промяна ( Вторник, 13 Август 2013 11:37 )