Малка книга за здравето - 1-ВА ЧАСТ

1. Човешкото тяло
Тялото на човека е резултат на Божествената енергия. Тя е създала сегашния човешки организъм. Човек има 12 тела, но засега функционират само четири: физическото, на сърцето (чувствата), третото - на ума, и четвъртото - на разумния, на причинния свят. Другите осем тела са в зачатъчно състояние. За в бъдеще те ще се проявят. Като влезете в духовния свят, ще се проявят още четири, а като влезете в Божествения свят, ще се развият и останалите четири.
Душата на човека си има особено тяло, с което може да се възнесе. Това тяло е толкова пластично и така добре направено, че може да става и малко, и голямо. Това тяло именно строи и физическото, и всички останали тела на човека.
Според окултната наука материята, от която човек е направен първоначално, - космическият човек - е взета от цялата Вселена. От всички Слънца и планети е взето по една малка част и е сглобено сегашното тяло. Каквато и колкото материя е взета от планетите, такова и въздействие те оказват върху нас, във физическо и психическо отношение.
Колкото по-добър, по-разумен и по-силен е човек, толкова по-здраво и по-фино са изработени неговите органи. Материята им е по-фина, по-доброкачествена. Такъв човек наричаме здрав и организиран. Както облеклото отговаря на вътрешните качества и на културата на човека, така и устройството на неговите външни и вътрешни органи отговаря на силите в неговия организъм.
Органите на човешкия организъм са създадени от известни добродетели - следователно всяко заболяване на някои от органите оказва влияние върху онази добродетел, която го създава.
Всичко, което имате, не е ваше, а на Бога. Ще кажете: „Господи, благодаря Ти, че Си ме турил вътре в това Твое тяло."
Всеки орган има двойна служба: външна и вътрешна, т.е. материална и духовна.
Във физическото тяло, в астралното тяло, в менталното и причинното тяло функционира сегашното съзнание на човека. Има и други тела в човека, но те са в застой. Има някои органи във физическото тяло, които съответстват на тези от другите тела. Например мозъкът съответства на умственото тяло, симпатичната нервна система, или стомашният мозък, съответства на духовното тяло, черният дроб, далакът и стомахът съответстват на нисшите полета на астралното тяло. Ако е разстроен черният дроб, чувствата няма да функционират правилно, ще сте мрачни, неразположени. Черният дроб спомага за храносмилането и ако образувалите се отрови не преминат в стомаха, ще влязат в кръвта и ще предизвикват разстройство в астралното тяло. Тогава силите на астралното тяло няма да минават правилно във физическото тяло. Разстрои ли се черният дроб и паметта отслабва. После ще дойде и неврастенията, понеже косвено този орган влияе на симпатичната нервна система. Щом се спъне някоя функция на някой орган от една система, той повлиява и на другите. Ако вие не контролирате вашите чувства, те ще разстроят черния дроб, а черният дроб ще разстрои целия ви организъм.
Всеки елемент има определено място в човешкия организъм: например мястото на кислорода е в кръвта на човека; на азота - в мозъка, в нервната система; на водорода - в стомаха; на въглерода - в костите.
Чрез белия дроб човек се свързва с херувими-те. Ето защо, като дишате, мислете за тези духове и за тяхната мъдрост. Значи, мъдростта се придобива чрез дишането. Чрез сърцето си човек се свързва с друга йерархия, наречена „престоли", т.е. Божествен разум. Биенето на сърцето показва, че сме свързани с тази йерархия. Чрез стомаха той е свързан с други йерархии - същества на благородството. Ето защо, като се нахрани човек става по-разположен, по-добър, по-благороден, готов на жертви. От стомаха се отива в черния дроб, чрез който човек се свързва с друга йерархия, наречена „власти", или Божествената сила. Чрез жлъчката човек е свързан със съществата на доброто. Когато жлъчката е в нормално състояние, добротата и любовта се увеличават. Ако омразата се увеличава, любовта се намалява. Това е закон, който регулира отношенията между силите. Никой не може да избегне този закон. След черния дроб се отива в далака, чрез който човек се свързва с друга йерархия - „началствата", наречени Божествена правда и победа в света. Друга йерархия са архангелите, същества на Божията слава. Те ръководят народите. Те имат отношение към бъбреците. Най-после стигаме до йерархията на ангелите, които са основа на живота.
Множественият свят, това е главата на човека. Духовният свят - това са неговите дробове, неговото сърце, което пулсира и движи кръвта, а физическият, материалният свят е човешкият стомах. Следователно човек трябва да знае, че живее едновременно в трите свята.
Здравето почива на един закон, на една жлеза, която се намира под лъжичката на човека. Ако ти свържеш тази жлеза със слънчевата енергия, ако знаеш кога изтичат тези благотворни енергии, ще имаш резултати. Всеки човек, който може да тури тази своя жлеза в контакт със слънчевите енергии, той може да живее на земята, колкото иска. А ако иска да развие своя ум, трябва да свърже тази жлеза със светлинните енергии, които идват от месечината и енергиите, които съществуват в мозъка, понеже енергията, която "мозъкът държи, е от съвсем друго поле. Умът на човека може да му служи само за този свят.
В едно от посланията си апостол Павел казва: „С плътта си служа на греха, а с духа си - на закона на Любовта. Кой ще ме избави от това положение?" Никой няма да го избави. Ще служи и на плътта си, и на духа си.
Щом имаш плът, ще ядеш, ще спиш, ще работиш.
Щом имаш дух, ще работиш с него в духовния и в Божествения свят.
Доброволно или на сила, човек служи и на плътта си и на духа си.
Каквото и да се говори, каквото и да се пише в свещените книги, невъзможно е човек да се освободи от естеството на своята природа. Борбата между плътта и духа винаги е съществувала и ще съществува. Животът на духа и животът на плътта, колкото и противоположни да са един на друг, толкова са и необходими за човешкото развитие. Без живота на плътта не може да има никакво развитие. Не се страхувайте от плътта, но гледайте да я подчините да слугува на духа. Възпитавайте плътта си във всяко направление.
Духът, душата и умът не умират. Душата е принцип, духът е принцип и умът е принцип, физическото тяло е резултат на човешкия ум. Умът може да си направи каквото тяло иска.
2. Здраве и болести
2.1. Здраве
Здравето на човека зависи от следните четири неща: от силата на неговия дух, от добротата на неговата душа, от светлината на неговия ум и от мекотата на неговото сърце. За да придобие човек тия качества, трябва да има знание. Всеки има дух, душа, сърце и ум, но не всеки е могъл да ги развие - да развие такива качества у себе си, които да го направят здрав.
Здравето има отношение не само към физическия свят, но и към сърдечния и умствения свят. То е резултат на действието на висшите закони, т.е. на законите на разумния свят. Да бъдеш здрав, това значи да си в хармония с Първата Причина на нещата, с ближния си и със себе си.
Който иска да има цветущо здраве, непременно трябва да е свързан с Бога, да има един непрекъснат приток в себе си от Божествена енергия.
Човек може да бъде физически здрав, да има разположение да хапне и пийне добре, но духовно може да не е здрав, да няма разположение да направи някакво добро. Като прави добро човек се храни духовно. Ако няма разположение да прави добро, това показва, че е духовно болен. Да бъде човек духовно здрав, това подразбира здрави и устойчиви чувства.
Здравето зависи от съзнанието на човека. Мирът, здравето, мощта, добрите чувства и всички сили, които съществуват в човека, произтичат от неговото съзнание. Който живее в областта на съзнанието, и без пари в джоба си е спокоен, той от нищо не се плаши, а концентрира мисълта си към възвишения свят.
Хората мислят, че каквато и храна да употребяват, както и да мислят и да чувстват, могат да бъдат здрави. Това е невъзможно. Здравето е свързано с чистите мисли и чувства, с чистата и доброкачествена храна.
Здравето е вътрешен процес. Ако организмът не е здрав отвътре, каквито и благоприятни външни условия да има, той не може да ги използва. Какво е нужно, за да бъде здрав? Да определи отношението си първо към Бога, после към своята душа и най-после към ближния си. Ако тези отношения са правилни, човек ще бъде здрав.
Силата и здравето не идват от външната храна. Бог храни човека отвътре и му дава сила и живот да работи, да решава задачите си. Който много яде, много плаща.
Здравето е резултат на правилна обмяна на енергиите в организма на човека, от една страна, както и на правилна обмяна между душите, от друга страна. Дойде ли някаква болест, тя е нарушение.на закона за правилната обмяна.
За да поддържа хармонията на своя организъм, човек трябва да храни мозъка си със светли чувства, сърцето си - с чисти чувства, дробовете си - с чист въздух и стомаха си - с чиста здравословна храна.
Който иска да бъде здрав, трябва да увеличи количеството на любовта и енергията в себе си. Възприемайте повече енергия от Слънцето, ако искате да сте жизнерадостни. Радвайте се на изгряващото слънце, ако искате да продължите живота си.
Законът за чистотата е един от основните закони на Битието. От него зависи здравословното състояние на всички и хигиената на душата. Всички заразни болести се дължат на нечистотата. Както съществуват микроби във физическия свят, така съществуват микроби в духовния и в умствения свят.
Здрав човек наричаме този, у когото всеки орган има свой определен тон и свои определени вибрации. Щом всички органи у човека действат правилно, от тяхната дейност се произвеждат приятни и хармонични тонове. Ако дейността на човешките органи е правилна и създава музика, човек може да се нарече напълно здрав. При това всеки музикален тон има и свой определен цвят.
Какви са признаците, по които се познава здравият човек? Когато човек е здрав по тяло, по сърце и по ум, от него излизат три ухания. Здравото тяло издава особено приятно ухание. Възвишените чувства издават друг вид ухание. Щом едно от трите ухания отсъства, човек е болен в известно отношение.
Истински здрав е онзи, който от сутрин до вечер е подвижен, лек, готов за работа. Той не знае какво е болест, не се оплаква от нищо, готов е да помага на всички.
По какво се познава здравият човек? Когато здравият човек погледне вечер или денем към небето, той веднага се чувства весел, радостен, благодари за всичко, което има. Който не може да се зарадва, като погледне към небето и не благодари за всичко, което му е дадено, той е болен човек.
Мнозина ме питат защо трябва да бъде човек добър. Много просто. Човек трябва да е добър, за да бъде здрав. Доброто, добродетелта е първото условие за здравето на човека.
Който има силна воля, той е здрав човек. Неговата кръв е чиста; ръцете, краката, гръбнакът му са здрави. Здравото тяло е резултат на силна, разумна воля.
На първо място здравето зависи от мисълта на човека. Като знае законите на мисълта и правилно ги прилага, човек е здрав.
На физическия свят човек трябва да пази нормалната топлина на организма си. От нея зависи здравето му. В духовния свят той трябва да пази вътрешния огън, да не го загасва. Той е наречен „свещен огън".
За да гори свещеният огън постоянно, това зависи от правилното кръвообращение, от правилните мисли, чувства и постъпки на човека.
2.2. Небесните тела и здравето
Днес планетите се разглеждат като символи, но в бъдеще човек ще достигне високо развитие. Той ще проникне в тяхната същина, ще разбере какви тайни се крият в тях. Планетите са живи разумни същества, с които човек е непосредствено свързан, но не знае това, нито пък има познание за съществата, населяващи тези планети.
Животът на човека се изразява чрез материята. Колкото повече се развива съзнанието на човека, толкова повече той се свързва със звездите и планетите. Когато използва влиянието на всички слънца в Космоса, човек достига съвършенство.
Почти всички планети имат точки в главния мозък на човека.
Юпитер е в средата на темето на главата. Сатурн е отстрани в горната част на главата, Венера - в горната част в средата на челото и тила.
Марс е от двете страни на главата, над ушите.
Юпитер дава дължина на главата, активност. Сатурн дава разширение на човешкия ум, на съзнанието. Луната дава разширение на челото. Разширение дава и Марс. Всички планети влияят на мозъка. Земята и всички звезди - също.
Силите на Слънцето организират сърцето и белите дробове.
Силите на Сатурн организират черния дроб и костите.
Силите на Марс - жлъчката и половата система.
Силите на Юпитер - стомаха и слънчевия възел.
Силите на Венера - бъбреците.
Силите на Меркурий и Луната - мозъка и нервите. Луната влияе и на женските полови органи. Далакът е проводник на слънчевата енергия и се намира под влияние на Слънцето. Юпитер управлява тимусната жлеза.
Меркурий -тироидната жлеза.
Сатурн и Уран - хипофизната.
Нептун - пинеалната.
Слънцето влияе главно върху слънчевия възел и симпатичната нервна система.
Задачата на човека се заключава в хармонизиране силите на организма и в създаване на правилни отношения с всички звезди. Сегашният човек не възприема правилно енергиите на Космоса, вследствие на което на известни места в организма са натрупани повече енергии, отколкото трябва, а на други места - по-малко. Това неправилно разпределяне на енергиите в организма на човека създава неговите нещастия и страдания, неговите недоволства; и най-възвишените енергии, натрупани на едно място, създават тягостно състояние.
Когато заболее, човек трябва да се свърже с енергията на Слънцето и на Луната. Ако не може да се свърже направо с тях, нека се ползва от ония растения и минерали, които са свързани с енергиите на Слънцето и Луната и ги трансформира правилно.
Под влияние на Слънцето се събужда космическото съзнание в човека. Слънцето е, което събужда мисълта на човека. Слънцето е живо, колективно същество, което има космическо съзнание. В него е мисълта. Когато това космическо, божествено съзнание в човека се събуди, Слънцето започва да мисли за него, тогава човек е здрав и дълго живее.
Планетите имат отношение към известни елементи, специално метали. Луната има отношение към среброто, Слънцето - към златото, Марс - към желязото. Ако човек страда от недоимък на един от тия елементи в кръвта си, той заболява. За да се подобри състоянието му, този елемент трябва да се внесе в кръвта му. Изобщо всяко разстройство във физическото тяло на човека, било в симпатичната или нервната му система, показва липса на някой елемент в кръвта му. Щом се набави нужното количество от дадения елемент, състоянието на организма се подобрява.
Като знаете влиянието на планетите върху човека, специално на Слънцето, трябва да имате правилно отношение към него. Ако човек е в хармония със Слънцето, ще бъде в хармония и с Луната, и със Земята. Доброто влияние на Слънцето върху човека подобрява състоянието на артериалната кръв. Връзката между влиянието на Слънцето върху артериалната кръв се крие в хармонията между мислите и чувствата на човека. Слънцето повдига човешките мисли и чувства, с което и кръвта на човека се пречиства. И обратно-хармоничните мисли, чувства и постъпки на човека хармонират с енергиите на Слънцето, Луната и Земята, вследствие на което човек се радва на живота и се ползва от. неговите блага.
Неделя е ден под управление на Слънцето. Събужда космическото съзнание в човека. Понеделник - ден, свързан с Луната. Тя е майка на въображението. Вторник е ден под управлението на планетата Марс - свързан с активността. Сряда е ден, свързан с Меркурий: влияе върху непосредствения до човека свят, неговото опознаване и използване. Четвъртък - ден, свързан с планетата Юпитер - планета на ангелската мъдрост. Петък - ден под управлението на планетата Венера -свързана с красотата на идеала и с вътрешния подтик на Любовта, от който се нуждае всяко начало. Събота - ден под управление на планетата Сатурн - дава на човека знание и мъдрост.
2.3. Болести
Най-хубавото нещо на земята е страданието. Дето е Бог, там е страданието. Дето не е Бог, никакво страдание не съществува. Благата на живота идват чрез страданието. Ако можеше без страдания, първо Христос щеше да спаси света без страдания. Велик е онзи, който носи съзнателно страданието. Ние със своето неразбиране си причиняваме страданията. Най-малката нечиста мисъл е в сила да наруши хармонията на твоя живот. Най-малкото нечисто чувство и желание нарушава чистотата на твоя живот.
Когато научим дълбокия смисъл на страданието, ще разберем, че това е процес, който изработва нашия характер.
Страданията са метод, чрез който природата си служи за смекчаване на грубите чувства на човека. Като страда известно време, човек постепенно отстъпва и започва да мисли, да влиза в положението на бедните, на страдащите. Без страдания жестокостта, грубостта на човека не могат да се смекчат.
Страданията са пътища, чрез които природата изхвърля нечистотиите от човешкия организъм. Като знаете това, благодарете за страданията, защото без тях щяхте да се отровите.
В страданието всякога се печели. Който не страда, той е в застой. Който страда- расте.
Оправянето на света е работа на Бога. Работата на човека е да оправи своя малък свят. Как ще го оправи? Чрез страданията човек се изправя.
Когато Бог иска да застави хората да го познаят, дава им страдания.
Какво е предназначението на болестите? Когато някое живо същество злоупотребява със силите, които са му дадени, природата му изпраща болест, с която го ограничава. Значи, болестта не е нищо друго, освен временно ограничаване свободата на човека или на живите същества изобщо. Неразположението, ограничаването не са нищо друго, освен болезнени състояния.
Днешните хора се безпокоят за дребни неща. Те не подозират, че болестите крият известни блага в себе си. Всяка болест е задача за човека. Който реши задачата си, той сам изважда благото, което е скрито в болестта. Ако роптаят, благото се крие от тях. Колкото повече роптаят, толкова повече болести ги нападат.
Болестите правят човека нежен, деликатен. Хора, които много са боледували, развиват в себе си благородство, деликатност, нежност. Които малко или почти никак не са боледували, са груби, жестоки натури. Аз не говоря за нервно болните. Тия болести са от друг характер, те нямат органически произход. Нервните болести не облагородяват човека. Напротив, те го ожесточават.
Болестта е живо нещо. Като влезе в човека и намери съответна храна, тя остава да живее в него. Ако не намери храна, заминава си. Следователно махни всички условия, които хранят болестите, и ще бъдеш свободен от тях.
Всяко неразположение внася утайки, излишъци, инертна материя в организма, които трябва да се асимилират по някакъв начин, за да не заболява човек. Ето защо природата е допуснала болестите като метод за лекуване. Болестта не е наказание, но подтик, подбудителна причина, която кара човека да изхвърля всичко нечисто от себе си.
Често провидението праща на човека голямо страдание, за да го избави от друго, по-голямо нещастие.
Ако искаш да оздравееш, трябва да дойдеш до дъното на всички страдания. Страданието е метод за пречистване. Ще минеш през огъня, за да се очистиш. Ако не добиеш абсолютна чистота, ти не можеш да намериш това, което търсиш. И без страдания можеш да се очистиш, но ако си по начало абсолютно чист. Щом си нечист, ще страдаш.
След всяка болест, след всяко страдание, човек придобива известна опитност, която го повдига. Колкото по-тежка е била болестта, толкова по-силен е станал той.
Инфлуенциата е почистване за Коледа, треската е почистване за Великден. Те са две пречиствания.
Болестите имат възпитателно значение за човека. Те каляват организма и продължават живота му. Забелязано е, че хора, които през детството си са боледували, са калили организма си, направили са го по-издръжлив към болести, към страдания.
Чрез болестите вие изплащате задължения. Щом турите в себе си желанието да служите на Бога, той плаща заради вас и вие така оздравявате.
Човек, който страда постоянно, по-лесно може да издържа на болести, отколкото онзи, който не е боледувал.
В злото има повече сила, а в доброто има повече мекота. Силата е съединена с мекотата. Ако вие манипулирате заедно с доброто и злото и ако речете да отделите доброто от злото, ще си създадете една болест, която е неизлечима. Ако се изключат болестите от живота на хората, те ще се натъкнат на едно много по-голямо зло, отколкото сега, когато страдат чрез болестите. Болестите смекчават хората. Набрала се е много излишна енергия в човека и тя по някакъв начин трябва да се регулира.
Казваме, че Бог живее у нас, но имаме ревматизъм. И ревматизмът остава. Казваме, че Бог живее у нас, но имаме тумор. 1/1 туморът остава. Господ не може да живее в едно тяло, където има язва или друга болест. Когато тялото стане абсолютно чисто и свободно от всички болести, може да влезе Духът и да живее там. При сегашните условия, щом ти е размътен умът, щом те болят краката, ръцете, главата, Господ е далеч от теб.
Какво представлява болестта? Неорганизирана материя, неорганизирана сила, неорганизирана мисъл.
Болният трябва да се откаже от нещо, но не от въздух, а от ядене. Той трябва да яде по-малко и да избира храната си. Болестта му е дадена именно за възпитаване на стомаха. Дайте на болния една печена ябълка, няколко ореха и едно малко парченце хляб, препечено на огъня. На другия ден вместо ябълка, дайте му една печена круша. Причината за всички болести, за всички недъзи, за всички несрети в живота е духовна, а не физическа. Ако искате да бъдете здрави, не допускайте в ума и в сърцето си нито една отрицателна мисъл, нито едно отрицателно чувство - последните са паразити и не бива да се оставят в главата ви.
Излезе ли ви някой цирей, ще знаете, че злото излиза чрез него. Всяка лоша мисъл, лошо чувство или постъпка се проявяват във вид на ревматизъм, на цирей или друга болест.
Чрез хремата и кашлицата човек чисти дробовете си и цялата дихателна система от вътрешни утайки.
Огненицата подлага всички нечистотии на изгаряне. Щом заболее един от органите на човека, целият организъм страда. Равновесие има само тогава, когато всички органи са здрави и задоволени.
Болестите и работоспособността на човека зависят от трептенията на неговия мозък.
Здравето се възстановява чрез човешката мисъл, а се поддържа чрез човешките чувства.
Болестите в света идват периодично. При това колкото повече се увеличават престъпленията по отношение на любовта, толкова повече се увеличават болестите и аномалиите в човешкия живот. Щом приложите закона на любовта в домовете, обществата и народите, веднага болестите ще намалеят. Аз не говоря за човешката любов, но за Божията, която повдига духа на човека и разрешава всички въпроси.
2.4. Причини за болестите
Който не знае причината на дадена болест, той не може да я лекува. Всяка болест има своя далечна или близка причина. Като върви в правия път на живота, човек лесно решава задачите си, не нарушава законите на природата. Всяко нарушение или отклонение води към заболяване. Отклонението може да е станало преди много години, но последствията идват днес. Който намери причината на заболяването си, лесно се лекува. Не я ли намери, болестта не го напуща.
Как се обяснява, че болестите се дължат на духовни причини? Отрицателната или разрушителната мисъл или чувства са отначало в невидимите тела на човека: астрално, умствено и пр. После те със своите трептения слизат в етерното тяло, а от етерното във физическото. Като слязат във физическото тяло, нападат онези органи със своите трептения, с които са сродни по характера на трептенията си. Могат да нападнат бъбреците, черния дроб, сърцето, белия дроб и да ги разрушат или да ги предразположат към болест. Й тогава поради най-малката външна причина, органът заболява.
Някои се плашат от закона на наследствеността, но този закон е едно благословение, защото по този начин една погрешка, която се предава до четвърто поколение, се ликвидира. Една добра мисъл се предава до много родове, значи доброто е по-силно от злото. Ако в това време не направите друго престъпление, хиляди години ще се ползвате от едно направено добро. Ако направите една погрешка и не я поправите, от четири до десет поколения съдбата ще ви преследва.
Има органични болести, които крият своя произход далеч в миналото йа човека. Когато някоя болест се загнезди в астралното тяло, постепенно минава в мисълта, а оттам и във физическото тяло. За да се излекува човек, тази болест трябва да се махне от мисълта му. Едно горчиво чувство, една противоречива мисъл причиняват физически болести. Щом се махне причината, и самата болест изчезва.
Когато бащата и майката се карат, децата почват да боледуват. Там, където има обич между родителите, децата са здрави.
Когато един човек ви мрази, той изпраща с погледа си огнени струи към вас и ако нервната ви система е разклатена, може да ви сполети нещо лошо. Някои хора кълнат и думите им са толкова силни, че клетвата може да се сбъдне, изречените думи да улучат.
Хората заболяват по единствената причина, че прекъсват връзката си с Божествения свят, вследствие на което се лишават от енергиите на този свят.
Докато човек спазва Божиите закони, всяка клетка в неговия организъм е подложена на обновяване. Щом престане да спазва тия закони, клетките му започват постепенно да се рушат. Всяка отрицателна мисъл, всяко отрицателно чувство предизвикват особени сътресения, особени експлозии в клетките на човешкия организъм. Тези сътресения се отразяват болезнено върху неговия организъм. Причината за всички болести се крие в човешката крива и отрицателна мисъл.
Човек не може да държи известна идея в ума си, без тя да произвежда известен физиологически ефект върху мозъка и нервната му система. Като знаете силата на мислите, на чувствата и на постъпките си, трябва да бъдете внимателни към тях. Една мисъл, едно чувство, една дума може да произведе върху мозъка и сърцето на човека такова напрежение, че да го осакати.
Няма по-силна отрова от отрицателните мисли, чувства и състояния на човека. Страхът, омразата, съмнението, подозрението са такива отрови. Те са утайки, които се наслояват в кръвта и я тровят. Може ли при такива състояния човек да бъде здрав?
Дисхармоничните мисли разстройват мозъчната нервна система; дисхармоничните чувства разстройват симпатичната нервна система, а дисхармоничните постъпки разстройват мускулната и костната система, физическият и психическият живот са тясно свързани.
Някои болести не са нищо друго, освен резултат от заклинания от миналото. За всяка пакост, злина или неправда, направена на някого, човек възприема неговото недоволство и заклинание, което внася дисхармония в организма му и предразположение към заболяване. Каквито пожелания отправят хората към подобните си, добри или лоши, в края на краищата са ги постигнали. Мощна сила е човешката мисъл.
Както каруцата разтърсва човека, така и трептенията на грубите думи, на отрицателните мисли и чувства произвеждат сътресение на нервната система.
Страшно е човек да държи в ума си лоши мисли за някого. Неверните мисли се наслояват върху съзнанието на човека като утайки и му причиняват големи мъчнотии и страдания. Отрицателните мисли правят човека нервен и неразположен. За да се освободи от лошите и отрицателните мисли, човек трябва да работи върху самовъзпитанието си.
Човек трябва да мисли само 50% за себе си, това трябва да е един максимум, и 50% за окръжаващите го, ако иска да изпълни Божия закон. Човек не трябва да занемарява себе си, но не може да занемари и своите ближни. Вследствие на това се раждат боледуванията.
Според окултизма всички слепи, всички сакати хора, които днес срещаме по земята, са все ученици, които не са издържали изпитите си, вследствие на което са напуснали школата.
Тази неврастения, която съществува в цяла Европа, е едно разслабване на бялата раса. Всички умове са пълни само с мисли за къщи, пари, удобства. Материалните блага са изместили чистите мисли, чистите желания, които дават сила на човека.
Питате: на какво се дължат нещастията в живота ни? Една от съществените причини за това е безразборното изтребване на млекопитаещите, на безразборното убиване на хора. Когато душите на убитите отидат в астралния свят, те внасят условия за нервни болести и разстройства между хората. Убитият разбойник се движи свободно между слабохарактерните хора и им внушава чувство за отмъщение.
Ако всички служите на любовта, болни няма да има. Щом имате ревматизъм, малка ви е любовта. Всяка болест се дължи на един вътрешен недоимък или на недоимък на светлина, или на недоимък на доброта, или на недоимък на сила.
Щом се намали надеждата у човека, идват болести. Щом се намали вярата-идват други болести. Щом се намали Любовта, идват най-лошите болести. Когато ги усилите - болестите ще си идат.
Хората боледуват, защото са нарушили закона на истината. Който иска да изправи живота си, да възстанови здравето си, той трябва да възлю-би истината.
Гордостта е причина за много от заболяванията. Всички болести се лекуват чрез смирението. Човек се освобождава от болезнените състояния чрез смирение.
Природата си служи със символи и отпечатъци. Няма престъпление или добро, което човек да е направил и за което природата да не е турила отпечатък върху неговото тяло. Тя отбелязва всички престъпления-и всички добродетели.
Всяка болест се дължи на някаква духовна причина. Неправилните отношения между близките хора - майка и деца, братя и сестри, мъж и жена - причиняват различни болести. Щом те оправят отношенията си, болестта изчезва.
Ако между мъжа и жената в един дом има несъгласие, децата им непременно ще боледуват. Децата са здрави и добре възпитани, когато майката и бащата живеят в хармония и в съгласие помежду си.
Ако синът дойде в стълкновение с баща си и мисълта на бащата е по-силна, синът ще си замине по-бързо от бащата. Ако мразите майка си, тя ще си замине по-скоро. Ако ли майка ви ви мрази, вие няма да живеете дълго. Ще обичате майка си, баща си, брат си, сестра си, от здравословно гледище, понеже ако ги предизвикате с вашата омраза, техните мисли към вас ще ви разрушат.
Може, когато мразите и когато ви мразят, да се ограждате постоянно с молитви и формули.
По-хубаво е в дадения случай да използвате закона на Любовта и когато се препоръчва да се възлюби ближния, то причината е да бъдат хората здрави. В едно семейство, ако всички се обичат помежду си, то болести в такъв дом не идват. Ако дойдат, бързо си отиват.
Има едно състояние, което вие не съзнавате, а именно, че само вземате. Искате само доброто, а нищо не давате. При това положение злото се явява като процес да отнеме онова, което вие вземате.
Ще даваш, за да се чистиш.
Ще даваш, за да се подмладяваш.
Ще даваш, за да растеш. Ще даваш, за да си здрав.
Който обича, дава. Бог постоянно дава.
Божественият закон подразбира непрестанно даване.
Кога става човек нервен? Когато носи по-голям товар, отколкото са възможностите му.
Съвременните хора се оплакват от неразположение на духа, от изтощаване, от нервност. Коя е причината за тези състояния? Многобройните им желания. Те имат много желания, а малко почва. За да израсне, да даде плод, растението се нуждае от земя.
Ако не знае да трансформира правилно енергиите на своите нисши желания, човек може да заболее. Това заболяване ще се отрази върху чувствата му и върху неговия духовен живот. Ето защо едновременно с анатомията и физиологията на физическото тяло човек трябва да изучава анатомията и физиологията и на астралното тяло. Болестите на съвременните хора се дължат на неразбиране закона за превръщане на енергиите.
Неблагодарността осакатява и преждевременно състарява човека, а благодарността оживява, възраства и подмладява. Защо боледуват хората? Защото са неблагодарни? Какво да правим, за да се излекуваме? Приложете благодарността на живота. Бъдете благодарни за най-малкото благо, което ви се дава.
Днес хората се плашат от всяка епидемична болест, а не се плашат от греховете и престъпленията, които са причина за тези болести.
И ако днес хората са болни, нервни, страдащи, това отчасти се дължи на храната, която употребяват. Те се ползват от плодовете на земята, която е напоена с кръвта на хиляди и милиони жертви - хора и животни. Земята е пропита от човешка' кръв и тя трябва да се пречисти. Тя може да се пречисти само като мине през Божествения огън - огънят на Любовта.
Българинът страда от преяждане. Ако яде по-малко, всичко ще се оправи. Като яде, да стигне до 20 хапки и там да спре.
Както пречистваш кръвта си с дълбоко дишане, така ще намериш начин за пречистване на своите мисли. Болестите се дължат на нечиста кръв и на нечиста храна, която внася нечистотии в стомаха, които постепенно тровят кръвта. Нечистата кръв носи болести - причинява неразположение, песимизъм, леност. Човек с чиста кръв се отличава с голяма енергия и пъргавина.
Знайте, че в човек се загнездват онези микроби, към които той има известно предразположение. Те стават съдружници с него и започват да черпят от неговата енергия. Незабелязано той заболява и става жертва. Невъзможно е да се загнезди в теб микроб, с който да не си в съгласие. Страданията, особено при духовните хора, се дължат на тяхната чрезмерна чувствителност, на това, че етерният, астралният двойник на човека излиза повече, отколкото трябва навън, вследствие на това приема повече впечатления и, разбира се, страда повече.
Кои мисли и кои чувства предизвикват свиване на капилярите? Отрицателните. Значи, всяка лоша мисъл, всяко лошо чувство и всяка лоша постъпка стесняват капилярните съдове и прекъсва теченията на електричеството и магнетизма в човешкия организъм. Електричеството и магнетизмът се движат по известни линии, имат специфичен ритъм. Когато линиите на движението и ритъмът се изменят, в организма настава известна дисхармония и ние казваме, че човек заболява. Вие страдате, защото сте в дисхармония с цветовете.
Коя е причината за болестите? Отсъствието на известен цвят в човека. Ако му липсва червеният цвят на любовта, жълтият цвят на мъдростта или синият цвят на истината, той непременно ще боледува. Ето защо, за да не боледувате, трябва да внесете тези цветове както в организма си, така и в своята психика, т.е. в чувствения и умствения си живот.
Науката на бъдещото човечество, която е наука на шестата раса, ще започне именно със закона на координацията. Всеки орган в човека трябва да се координира с всички останали органи.
По закона на координацията на човека е определено да изминава дневно по 2-3-5-10 километра път. Ако той се изплаши и не изпълни това, което природата му е определила, няма да се мине дълго време и тя ще му наложи глоба за неизпълнение на нейните закони. После природата е определила на човека да се храни с чиста и проста храна. Освен това определено е на човека по колко пъти в минута трябва да диша. Някои поемат въздух безразборно, дишат неравномерно, вследствие на което няма координация и между другите органи, няма ли пълна координация между всички органи, ще се родят ред болезнени състояния.
2.5. Стареене
Една от задачите на съвременния човек е да продължи живота си.
Естествено ли е човек'да остарява? Не е естествено? Човек остарява по единствената причина, че не спазва онова равновесие, което трябва да има в ума си.
От 50 до 120 години работата е най-полезна и плодотворна, това е работата за вашето повдигане и за повдигането на цялото човечество.
Остарели сте, защото всичкото добро, което минава през вас, не го приемате.
Ако мразите някого, вие скъсявате живота си, а ако отидете да се примирите, ще продължите живота си. Примирите ли се, обикнете ли всички, които досега сте мразили, направите ли всички необходими жертви, вие ще живеете дълго. Всеки, който мрази баща си, няма да живее дълго.
Щом започнете да се дразните от малките неща, вие сте влезли вече в старостта. За да не остарявате, не се дразнете.
Когато човек започне много да бъбри, остарява. Недоволен ли е, целият свят му е крив, той много бързо остарява.
Хората остаряват от невежество и безпокойствия.
Ако искате да остареете по-скоро, оплаквайте се.
Който иска да продължи живота си, трябва да се въздържа. От какво? Първо от много ядене. Винаги ще оставаш малко гладен, да не си дояждаш. Така в организма остава известен запас от неизползвана енергия, която го обновява. Ако преяждаш, ти съкращаваш живота си. Освен това, като яде, човек трябва да бъде доволен от яденето. Значи, доволството продължава живота. Никога да не преяждаш и всякога да ядеш с благодарност и доволство —ето две правила за продължаване на живота.
За да живеете по-дълъг живот, трябва да разбирате живота на растенията и да умеете да използвате нектара им.
Музиката, песните влияят добре върху психиката на човека. Който иска да живее дълго време, той трябва да пее.
Любовта обновява живота на клетките.
Човек може да се подмлади не само по алхимически начин, но и чрез мисълта си. Светлата мисъл на човека създава около него приятна атмосфера, която го прави способен да възприема хубавото и красивото от живата природа.
Млад е онзи, който всеки момент е готов да услужи на всеки, който има нужда. Млад е онзи, който носи всичките несгоди и страдания с радост, който учи, който не лъже, който е безстрашен, който работи, който е изправен във всяко отношение.
Не дръжте нито своите, нито чуждите погрешки в ума си - това е един метод за подмладяване.
Човек се подмладява като се усмихва. Който учи Божията истина, той не остарява.
Постът се употребява за обновяване на организма. Той е един метод за подмладяване. След поста, колкото се може по-дълго време употребявайте еднообразна храна, която изисква малко сила за храносмилането, за да не се възбужда във вас апетита, за да може да се развиват дробовете, та да можете да приемате повече прана от въздуха и от водата и да изваждате повече сокове от храната, отколкото сега.
Искате ли да се подмладите, направете следния опит. Ако сте човек на 50-60 годишна възраст, всяка вечер, като си лягате, кажете в себе си, че утре ще бъдете с 5 години по-млад, отколкото сте днес. Правете този опит цяла седмица. Ако сте успели да вложите тази мисъл в подсъзнанието си, в края на седмицата наистина ще бъдете с 5 години по-млад. Така правете няколко седмици наред, докато се подмладите, докато стигнете до 25-годишна възраст.
Любовта е, която поддържа живота. Щом човек изгуби любовта, той вече постепенно умира.
Умирането не е нищо друго освен събличане на старата дреха и обличане в нова. Невъзможно е човек да има вечно нова и здрава дреха, вечно чиста.
За всеки човек е определено от какво ще умре и кога ще умре.
Когато умре човек, всичко оставя на земята. Единственото нещо, което взема със себе си, това е капиталът, вложен в неговия мозък. Когато човек умира, душата му стои до главата, чака последното му издихание, за да вземе веднага този капитал. Цял живот тя е работила върху него, превръщала е низшето във висше, организирала го е и сега слиза, за да го вземе със себе си. Тя взема само есенцията на мозъка.
3. Лечение
3.1. Диагностика
Всяка линия на ръката, всяка черта на лицето, всеки център на главата са писма, които свидетелстват за живота и дейността на човека от далечното минало до днес.
Изкуство е да определиш диагнозата 10 години преди заболяването, за да вземе човек мерки предварително. Това може да направи само онзи лекар, който познава окултните науки. Преди да затлъстее човек, трябва да му кажете какво да направи.
Всяко нарушение на законите на физическия свят произвежда разстройство в стомаха, корема и червата; всяко нарушаване на духовните закони - в дробовете, в чувствата; всяко нарушаване на законите в умствения свят произвежда разстройство в главата.
И в човешкото око понякога се явяват петна, както на Слънцето. Окото на човека може да се раздели на 12 кръга, които представляват 12-те зодиака в движение. Както слънчевите петна са причина за катастрофи и страдания на земята, така и петната в окото на човека са причина за ред болезнени състояния. В окото се явяват петна, мъглявости, които предсказват някаква болест, която може да настъпи след 10 или 20 години. Който разбира науката за окото, той може да се предпази от това заболяване.
Белите петна на ноктите говорят за голямо напрежение на нервната система, което води към заболяване. Щом забележите едно бяло петно на ноктите си, веднага вземете мерки: внесете в ума си някаква велика, възвишена идея, която успокоява нервната система. Тези петна се явяват още и при големи душевни сътресения. Няма нищо страшно в появяването на белите петна. Те са предупредителни белези, които карат човека да вземе мерки срещу болезненото състояние, което предстои да дойде.
Ако ви боли глава, ще знаете че и стомахът ви е в безпорядък - те са свързани. Методите за лекуването им са тъй прости, че всеки от вас може да ги приложи.
Когато черният дроб функционира правилно, лицето има приятен розов цвят.
Човек може да чете не само по линиите на лицето, но и по цветовете, които окръжават човека. Това е достояние на ясновидеца, но не и за обикновения човек.
Колкото човек е по-здрав, по-духовен, по-издигнат, толкова аурата, която излиза от него, е по-бяла и блестяща, по-приятна. Заболее ли човек, аурата потъмнява. Потъмняването може да стане частично или изцяло. Всяка заболяла част е тъмна. От човека се иска да възстанови светлината на главата или стомаха или на заболелия орган. Това ще стане и като усили мисълта си, като повиши вибрациите си.
3.2. Общо за лечението
Съществуват няколко начина за лекуване на болни. Единият начин е лекуване от природата. Оставете болния на природата, няма да се мине много време и той ще оздравее. Този начин е най-добрият. Вторият начин е лекуване с лекар. Ще дойде лекар, ще препоръча някакво лекарство и след известно време болният се подобрява. Обаче има и трети начин на лекуване - Божественият. Там болния оздравява моментално.
Човек има четири допирни точки с Бога - чрез светлината, чрез въздуха, чрез водата и чрез храната.
Запомнете тази дефиниция: човек трябва да обича себе си, за да лекува тялото си. Човек трябва да обича ближния си, за да излекува сърцето си. Онзи, който иска да успява във всичко, да се благослови, трябва да обича Бога. Само в любовта към Бога има придобивки.
Един ден, когато изучат законите на светлината и на топлината, хората ще лекуват всички болести със светлинната и топлинната енергия. Няма да остане болест, която да е неизлечима.
Ако проследите положението на болния, ще видите, че 3 фактора взимат участие в оздравяването му: природата, лекарят и самият болен. Природата дава на човек помощ 50%, лекарят - 25% и болният-25%. Последен има думата болният. Ако той не вземе участие в лекуването си, помощта на природата и на лекаря ще пропадне.
Не е лесна работа да лекуваш хората. Лекуваш някого по известен начин, но вместо подобрение, настъпва влошаване. Изобщо, невъзможно е всички хора да се лекуват с един и същи цяр. За всяка болест, за всеки човек е нужен специфичен цяр. Колко болести и хора има в света, толкова и церове съществуват. Следователно, иска ли да се лекува правилно, а с това заедно да помага и на ближния си, човек трябва да изучава онази наука, която разкрива тайните на природата.
В медицината има две теории: алопатия - за максимални дози, и хомеопатия - за малки дози. При алопатията например можете да приемете цяла аптека лекарства, без да усетите някакво сътресение в организма, без особена реакция. При малките и разредени дози може да има по-голям резултат. Закон е: при малките усилия имате същите резултати, както при големите.
За всеки човек има по 7-8 начина на лекуване. По духовен начин само някога може да се лекува човек. Малцина хора могат да се лекуват по духовен начин. Кои хора? Само тия, у които няма абсолютно никакво съмнение. Те трябва да имат пълно доверие в теб, пък ти ще бъдеш абсолютно искрен с тях. Няма ли това доверие и тази искреност помежду им, никакво духовно лекуване не може да има. Тогава ще приложиш един от методите на природата: водата, билките и др. Освен този метод за лекуване има и трети метод. Той е музиката.
В ново време почти във всички европейски държави съществуват лечебници, които прилагат електричеството и магнетизма като методи за лекуване. Чрез тези методи те искат да събудят в човека съответните сили на организма, които повдигат трептенията му.
Човек може да се лекува, когато се събуди у него резервната жизнена енергия и се подтикне към деятелност. Искате ли да се лекувате по природосъобразен начин, използвайте главно месеците април и май, когато природата е богата на жизнена енергия. Всеки ден от тия месеци струва милиони левове. Това, което човек придобие тогава, в никое друго време не може да го придобие.
Съвременните хора лекуват само физическото си тяло, защото само него отчасти познават. Апостолите и учениците на Христа говорят и за духовно тяло. Мъдреците и великите учители говорят за седем тела, в които човек живее. Човек вече е почнал да живее и в духовното си тяло, а за другите тела и понятие няма.
Ако човек заболее физически, болестта се отразява и на духовното му тяло, и обратно. Иска ли да се лекува, човек трябва да влезе във връзка с духовното тяло. Лекува ли се само по физически начин, той няма нищо да постигне. Вечер, когато спи, човек напуща физическото си тяло, през което време става пълно пречистване и обновяване на клетките му. Щом се пречисти - отново влиза в него и се събужда. Ако е спал добре, тялото се пречиства добре и човек се събужда разположен и обновен.
Може да се лекуваш, но ако отгоре, от невидимия свят светли същества не вземат участие, в никакъв случай не може да се излекуваш. Церът е само проводник.
Ако човек може да се излекува в един момент, това говори за неговото будно съзнание; колкото по-мъчно може да се излекува, толкова по-слабо е неговото съзнание.
Окултната наука предвижда различни методи за лекуване, за превръщане на отрицателните енергии в положителни. Изучавайте тези методи и правете опити с тях, за да знаете кои отговарят на вашия организъм. Ако не попаднете на съответния метод за вас, вие можете да влошите състоянието си.
Евангелието съдържа цяр за всички болести, за всички накърнени чувства, за безверието и отчаянието. Обаче трябва да се знае как да се употребяват тия церове.
Никоя аптека в света не може да даде на човека това, което природата му дава. Човек трябва да придобива магнетична енергия от природата и да дава от нея на своите ближни.
Ако е разстроена стомашната система на човека, ще се лекува чрез храната. Ако е разстроена дихателната му система, ще се лекува чрез светлината, топлината, електричеството и магнетизма. 1/1 най-после, ако е разстроена мозъчната му система, той ще се лекува чрез мисълта и чувствата. Искате ли да лекувате мозъка си, вие не трябва да допущате в себе си никаква отрицателна мисъл, като се основавате на закона, че Бог е абсолютна Любов, абсолютна хармония.
Докато вярва в методите и лекарствата на десет души лекари, болният никога няма да се излекува. За да оздравее, той трябва да вярва само в един лекар, но лечебните сили се крият във водата, въздуха, светлината и храната. Всеки човек е проводник между природата и себе си, поради което той сам може да се лекува.
Болестите не са нищо друго, освен задачи, които трябва правилно да се решават. Не се ли решават както трябва, тогава идат истинските болести, които мъчно се лекуват. Като знаете това, не се страхувайте от болестите.
За да оздравее, болният трябва да пречисти кръвта си, като диша чист въздух, като излага гърба си на слънце.и яде чиста, здравословна храна. Създайте хармонична среда на болния и духът му ще се успокои. Който отива при болен, не трябва да има никаква лоша, негативна мисъл, защото болният е крайно чувствителен; двойникът му е разширен, а това произвежда едно раздразнено състояние. У всички неврастеници двойникът е разширен, заема по-голямо пространство, отколкото трябва.
За да се излекувате от известна болка, престанете да говорите за нея.
Радостта носи живот. За да оздравее човек от каквато и да е болест, трябва да се радва, да пее.
Човек може да се лекува, като се свърже със здрави и добри хора, които го обичат. Достатъчно е те да отправят мисълта и доброто си желание към него, за да оздравее.
Видите ли, че някой болен се моли и тихо пее в себе си. ще знаете, че той ще оздравее. Страшно е положението на болния, ако няма разположение да се моли и да пее. Такъв болен непременно ще замине за онзи свят.
Ако сте се простудили, изкачете се на някой I връх, да се изпотите добре; ще изпиете две три чаши гореща вода и ще се преоблечете. Качвайте се по върховете да предизвикате дълбоко дишане. То е особено добро за ония, които страдат от астма, както и за ония, които са предразположени към затлъстяване.
Според мен истинският лекар е онзи, който разбира причината на всяка болест и помага на хората. Той е асистент на природата, работи съобразно нейните закони.
Предназначението на лекарите не е само в обикновения начин на лекуване. Те имат по-високо предназначение - да научат хората да живеят правилно, да прилагат законите на разумната природа.
Отиде ли при някой болен, нека човек първо да се обърне към Господа и каже: „Господи, моля Ти се, помогни ми да излекувам този болен!" Свърже ли се човек с Божественото съзнание, Бог работи вече чрез него.
Христос никога не се е заемал да лекува безверници или хора убийци и престъпници. За такива хора изцеление няма.
В древността живял един адепт, който имал способността да лекува различни болести. При него идвали глухи, слепи и неми и той ги лекувал. Какво било учудването му, когато вместо благодарност, те му отговаряли с жестокост и недоволство. Той се обърнал към Бога с думите: „Господи, коя е причината, че тези хора ме преследват?" Отворих очите и ушите им да виждат и чуват, отключих устата им да проговорят и след всичко това не намирам спокойствие от тях." Бог му отговорил: „Аз затворих очите, ушите и устата им, защото сърцата им бяха жестоки. За да не грешат повече, лиших ги от благата на външния свят. Ти се намеси в моя план без позволение, затова ще носиш последствията на своята постъпка. Има смисъл да отваряш очите и ушите на слепи и глухи, ако те са готови да служат на Бога."
Голяма е отговорността при лекуване с пари. Вие ще излекувате този човек, ще вземете парите, но след една година той ще умре. И какво ще стане след това? Той ще се всели във вас и вие ще носите неговата карма. Взимате ли пари, ще изхарчите от себе си повече от това, което сте получили. Ето защо, лекувате ли някого, без пари ще го лекувате. Казвам ви: ръката на окултния ученик трябва да бъде чиста, безкористна.
Който вярва, че сам лекува хората, той има право да взима пари. Обаче, който знае, че Бог лекува чрез него, той няма право да взима пари.
Храната, светлината, въздухът, обмяната с добрите хора - това ще бъде лекарството ви за в бъдеще. Добрият човек, светият човек ще те лекува, без да знаеш, че се лекуваш при него. Лекарите трябва да бъдат най-добрите хора.
3.3. Духовно лечение
Има два начина за лекуване: стар и нов. Съвременните хора обикновено се лекуват по стария начин с лекарства, с бани и т.н. Този начин на лекуване е бавен и дава микроскопични резултат. И аз лекувам по този начин. Аз не лекувам хората по новия начин. Защо? Защото те още не са готови. Новият начин е духовно лекуване. Ако излекувам някой човек по духовен начин, като не е готов да води чист живот, той ще греши още повече, а с това ще си създаде по-големи затруднения в живота. За онзи, който е готов, духовното лекуване моментално дава резултати.
Да лекувате един човек по духовен начин, значи да се намерят причините за неговата болест, да се отстранят и той никога повече да не-заболява.
Да се лекуваш по Божествен начин, това значи да измениш живота си, да водиш чист и свят живот.
Като заболеете, обърнете се първо към Бога, после към своята душа и най-после към лекаря. Вие вървите по обратен път и затова не успявате.
Любовта е онази космическа сила в света, която може да тонира човешкия организъм. Любовта даже в своето ниско проявление е онази сила, която хармонизира всички органи и дава импулс на човешкия живот. Любовта става причина за идването на светлината, за топлината, на науката, на хубавите отношения, дава подтик на цялата природа, на цялото човечество и този подтик само ще подобри света.
Щом Бог те обича и ти Го обичаш, веднага може да се излекуваш.
Божията любов се проявява чрез въздуха, водата, светлината, растенията, животните, хората, ангелите, херувимите, серафимите, престолите, властите, архангелите, началствата и силите.
Любовта лекува всички болести. Тя повишава трептенията, вибрациите на човешкия организъм и с това го прави способен да издържа на външните влияния и на влиянията на микробите. Когато, човек се демагнетизира, той губи своята жизнена енергия и лесно заболява. При всяко демагнетизиране става пропукване на известни места в двойника, отдето изтича голяма част от жизнената енергия на човека. Когато това пропукване се запуши, човек оздравява. Всяка дума, която излиза от Любовта, служи като мазилка, с която се запушва и най-малкото пропукване на нервната система.
Закон е: любовта премахва всички слабости и недъзи, тя е особено космическо течение, което минава през всички живи същества. Колкото по-правилно се приема и предава тази енергия, толкова по-здрав е човек.
Ако имате болки в стомаха или корема си, обикнете хората и ще оздравеете. Ако ви боли глава, обикнете Бога. Всяка болест е причинена от нарушаване на законите на физическия, на духовния и на Божествения свят. Хората са проводници на такива енергии (природни), които регулират стомаха и цялата храносмилателна система. Ангелите са проводници на такива природни енергии, които регулират дихателната система. Чрез Божествения свят пък се прокрадват такива енергии, които регулират цялата нервна система. Обичайте хората, ангелите и Бога, за да бъдат стомашната, дихателната и нервната система в пълна изправност.
Ако искате да възстановите в себе си здравето, мислете върху любовта. Мислете върху любовта на минералите, върху любовта на растенията и на слънчевите системи. Мислете върху любовта на светлите духове. Мислете най-после и върху любовта на хората. Мислете и какво може вие с вашата любов да направите за растенията и хората.
Когато заболее някой, първата му работа е да се обърне към Бога с молба да му даде някакъв правилен метод за лекуване, да му изпрати човек, определен за него.
Ако работим за Господа, каквото попросим и преди още да го поискаме, Той ще ни го даде.
При всяко заболяване молете се искрено, за да оздравеете.
Силната молитва е в състояние да премахне всякакви болести в човека.
Достатъчно е да се помолим искрено на Бога за оздравяването на някой болен, за да чуе молитвата и да ни отговори.
Ще се обърнете към Господа с молба, веднъж, два пъти, три, четири пъти, да ви даде каквото ви е нужно. Тогава Господ ще каже на Слънцето то да задоволи вашите нужди. Ако сте болни, ще оздравеете.
Ако заболеете сериозно, обърнете се към Бога с гореща искрена молитва. Кажете: „Господи, помогни ми в този тежък час да се освободя от болестта, за да Ти служа с радост. Искам да посветя живота си на Любовта, да изпълнявам Твоята воля." Всеки отговор на молитвата ви показва, че сте свързани с Бога.
Ако молитвата ти е чистосърдечна и вибрациите силни, тя ще излезе вън от атмосферата на земята и ще отиде на мястото си. Това значи „близо до Бога".
Ако молитвата ти не е чистосърдечна, ще бъдеш далеч от Бога.
Молитва за изцеление ( лично)
Господи, Ти Си източник на живота. Изпрати в мен животворната Си сила - Духа - да ми излекува ума, сърцето, душата, духа, волята и тялото. Да ме излекува от всички психически и физически болести и страдания и да ме дари със здраве, сила и живот и да развие в мен дарби и способности, за да мога да живея, да се уча и да Ти служа. Амин.
Молитва за изцеление (на друг човек) Господи на Обичта и Любовта, Боже на живо-, та и здравето, ние, Твоите чада, събрани днес в Името на Любовта, идем да Ти благодарим за великата Твоя милост към нас.
Велики Господи, Ние се обръщаме към Тебе да изпратиш Твоята милост за нашия брат (нашата сестра)..............., който (която) от много време вече страда от тежко боледуване. Господи, молим Ти се, Излей чрез нас, Твоите слуги, благостта Си за излекуване на него (нея) и изпрати, молим Ти се, Твоите небесни служители да му (й) донесат подкрепа, здраве, обнова в живота, които Ти съхраняваш за Твоите избрани.
Велики Господи, нека отсега този наш брат (тази наша сестра) приема Твоята велика милост и да се почувства здрав и жизнерадостен (здрава и жизнерадостна).
Господи, благодарим Ти, че Си ни послушал. Ние с радост приемаме мъчнотиите в живота и с радост ще изпълним Твоята блага Воля.
Амин.
Който вярва, той ще бъде здрав. Вярата е връзка между Бога и човешката душа.
Вярата е сила, която постоянно расте и се увеличава - превръща се в знание. С вяра човек може да се лекува от всякакви болести.
Искате ли Бог да ви лекува, ще вложите в Него пълно доверие, абсолютна вяра. Щом се обръщате към Бога, никакво съмнение не трябва да имате. Вложете Любовта, вярата си в Първата причина на нещата и за нищо друго не мислете. Щом се помолиш на Бога, стани и ходи. Ако повярваш, ще оздравееш. Най-малкото колебание е в състояние да попречи на вашето оздравяване.
Онова, което лекува, е природата, не са хората. Че някой се молил и благодарение на молитвата оздравял, не е съвсем право, когато се е молел, той е бил асистент. Христос, който разбираше закона, каза: „Да бъде според вярата ти." Както вярваш, тъй да ти бъде. Вярата е фактор.
Не всички слепи могат да прогледнат и не всички хроми могат да проходят. Само чистите в мислите и желанията си и само свободният от връзките на миналото може да прогледне и да проходи.
Ако човекът, когото искате да лекувате по духовен начин, не е свързан с причинния свят, няма да го излекувате. Вяра е нужна, за да има резултат. Децата, които нямат вяра, се лекуват от родителите им с техния магнетизъм - майката ще лекува дъщеря си, а бащата - сина си.
Докато болният се съмнява, той само поставя препятствия в пътя на своето лекуване. Щом престане да се съмнява, болестта си отива. Закон е: за каквото мисли човек, за него се държи. Престане ли да мисли за това нещо, то губи вече силата си. Това, в което човек вярва, то има сила за него.
Всеки трябва да се стреми към единство на съзнанието като метод на лекуване, като метод на работа върху себе си. От каквато и болест да заболеете, достатъчно е да възстановите единството на съзнанието си, за да се дигнете от леглото си здрав и бодър. Висшите сили на съзнанието се насочват към вашия организъм и започват да му въздействат, докато стане обрат в тялото ви, .вследствие на което всички енергии протичат нагоре, взимат обратно движение. При това положение чуждите вещества в организма, които са причина на болестите, изчезват моментално, както изчезва прахът от повърхността на барабана.
Човек, у когото Божественото съзнание работи, като отиде при някой болен, достатъчно е да си постави ръката върху главата на болния, за да стане болният от леглото.
Когато тялото на човек заболее, той може да се лекува с истината. Докато не обича истината, човек никога не може да бъде физически здрав. Щом обикне истината, той възстановява здравето си и тялото му придобива съответно ухание. Ако дълбоко в душата си човек реши да обича истината и ако абсолютно изключи лъжата от себе си, от каквато болест и да страда, той може да се излекува.
Боли ви някъде, например боли ви корем. Аз на ваше място ето какво ще направя. Денят в който ви заболи коремът, ще сготвите хубаво ядене и ще повикате някой беден човек, ще го нагостите добре, а вие няма да ядете, ще го гледате и ще се молите мислено през цялото време. Може да извикате някое детенце или няколко души здравеняци, важното е да нахраните някого. Не зная досега някой, който, като го е болял корем, да е викал някого да го нагости по този случай.
Денят, в който ви хване хрема, направете едно микроскопическо добро на най-нещастния човек, когото намерите, и ще видите какво ще стане с хремата. Имате главоболие, коремоболие - направете същото.
Светлите мисли и възвишение чувства регулират нервната система, кръвообращението, дишането, а оттам и храносмилането.
Мистично лекуване
Да простиш на всички, да виждаш добри черти във всички, да възлюбиш всички, да изпратиш към тях своята любов, да помолиш Бог да изпрати своето благословение над тях. Така ти ще познаеш любовта на Бога към теб, ще почувстваш мир и радост.
Свещено лекуване. Психическо лекуване
1. Най-напред ще си представя Слънцето, светлината. Ще мисля върху тях, ще си представя, че слънчевите лъчи падат като душ върху мен и като че ли се намирам в едно море от светлина, здраве, сила, мощ, всичко добро в Бога и т.н.
2. Ще размишлявам защо дойде болестта. Ще повдигна мисълта си, ще се моля на Бога да ми покаже какво е отклонението ми от Божия закон.
3. Добрата молитва.
Господи, Боже наш, Благи ни Небесен Баща, Който Си ни подарил живот и здраве да Ти се радваме. Молим Ти се, изпроводи Духа Си да ни пази и закриля от Всяко зло и лукаво помишление.
Научи ни да правим Твоята воля, да осветяваме Твоето Име и да Те славословим винаги.
Осветявай духа ни, просвещавай сърцето ни и ума ни да пазим Твоите заповеди и повеления.
Вдъхвай в нас с присъствието Си чистите Си мисли и ни упътвай да Ти служим с радост.
Живота си, който посвещаваме на Тебе за доброто на нашите братя и ближни, Ти благославяй.
Помагай ни и ни съдействай да растем във всяко познание и мъдрост, да се учим от Твоето Слово и да пребъдваме в Твоята Истина.
Ръководи ни във всичко, което мислим и Вършим за Твоето Име, да е за успеха на Царството Ти на Земята.
Храни душите ни с небесния Си хляб, укрепвай ни със силата Си, да успяваме в живота си.
Като ни даваш всичките Твои благословения, приложи и Любовта Си, да ни е вечен закон. Защото на Тебе принадлежи Царството, Силата и Славата за винаги.
Амин.
(Добрата молитва като прочетеш, с нея можеш да минеш навсякъде. Тя е един пропуск.)
4. Свещената формула на ученика: „Милостиви и святий и благи Господи, изяви ми светлината на Твоето лице да сторя Твоята воля." Формулите се изговаря наум и със свещен трепет в душата. (Това лекуване става при свято разположение на Духа.)
Формули за лечение
4 „В името на моя Учител, който ми показва пътя към Бога, в неговото свято име трябва да излезете от болното място, аз трябва да служа на Бога, идете си!" (Ако болката е на определено място, ще кажа: „От болното място!" Ако е в цялото тяло, ще кажа: „Идете си от мен!") При последните думи (идете си) се правят паси с дясната ръка върху болното място от горе надолу и след това се приближава ръката до устата и се изтръсква напред, като в същото време се издухва. Това се прави три пъти.
4 Скръбни ли сте, болни ли сте, неразположени ли сте духом, произнасяйте думата „аум" често, даже и да не разбирате смисъла; „аум" е дума на Духа, духът ви я разбира, а това е достатъчно.
4 Във време на изпити, на трудности и мъки си кажете: „фир-фюр-фен, Тао би аумен" - „Без страх и без тъмнина, с живот и светлина. Напред в любовта безгранична."
4 Като заболеете, не се страхувайте, но турете ръцете си на болното място и кажете: „Това е живот вечен да позная Тебе Единнаго, Истиннаго Бога и Христа, Когото си изпратил."
Ф Любовта е мощна сила, която лекува всички болести. Произнасяте ли думата „Любов" правилно, вие можете да се лекувате. Например, като страдате от ревматизъм в краката, кажете дълбоко в себе си с вяра и упования във Великото: „Бог е Любов и в Любовта болести не съществуват." Кажете ли тия думи 2-3 пъти, болката ви ще изчезне и вие ще се изправите на краката си здрав, както някога сте били. Не чакайте някой отвън да ви помогне. Очаквате ли външна помощ, вие разрешавате нещата механически.
Хвани ръката на болния и мислено кажи: „Господи, Ти Си силен и мощен. Ако искаш, можеш да освободиш този човек от страданията му." Ако си болен, кажи: „Обичам Те Господи!" и ще оздравееш. Божията сила се проявява при трудните моменти на живота. Като се намирате пред известни мъчнотии и страдания, кажете: „Любовта иде." Ако сте сиромах, ако сте болен, ако сте неразположен, кажете: „Любовта иде." Любовта е велика сила, от която бягат лошите духове и мъчнотиите, и страданията.
„Благ е Господ." Учителят казва, че с тези думи се лекуват всички болести. Ако болестта е на определено място, ще кажеш към болното място: „Излез оттук, аз имам работа, трябва да служа на Бога, иди си!" Ако болестта е по цялото тяло, ще кажеш: „Иди си от мен!"
Неразположен си, кажи: „Аз вярвам в Бога вън от мен, вярвам в Бога вътре в мен." „Аз и Отец ми едно сме." Така е казал Христос.
4 „Бог е Любов, Бог е Живот, Любов свята, Любов пресвята."
+ „Чистота, чистота влей, Господи, в тялото ми, в душата ми и в духа ми!"
4 Ако умът ви е замъглен, ще кажете: „Господи, просветли ума ми с Твоя Дух." Или: „Господи, дай виделина на моя ум чрез Твоя Дух."
4 Вдигни дясната си ръка нагоре и кажи: „Господи, призовавам всичките разумни сили, които изпълват целия Космос, със своите градивни сили, които градят и лекуват, желая да се свържа с тях и да отстранят всички нечисти сили, които пречат за моето здраве." 4 „Бог е Любов. Бог е Светлина. Бог е Живот." При произнасянето на тези думи те крият голяма сила и служат за оздравяване на болни.
3.4. Лечение с мисъл
Болестите се лекуват с мисъл. Мисълта може да изпъди всяка болест от човешкия организъм.
Мощно нещото е словото. Мощна е и човешката мисъл. Достатъчно е човек да приложи съзнателно, с вяра мисълта си, за да опита силата й. За това е нужна воля. Чрез мисълта се лекуват хора от неизлечими, страшни болести. Повярва ли в силата на мисълта си, човек може да прави чудеса с нея. Обаче за това се иска силна воля, без никакво колебание.
Ако знаеше законите, които управляват мисълта му, човек би се справил с всички свои недъзи.
Няма недъг, който мисълта да не е в състояние да изправи.
При здравословно състояние организмът има едни вибрации. При различните болести са различни вибрациите, но всяка болест говори за понижени вибрации. Температурата трябва да се повиши. Това става с изговаряне на специални мисли и формули, които човек, като ги изговори и внесе в организма си, променят вибрациите. Това се постига и с гледане на хубави картини, пейзажи, звездното небе може също да служи за цяр. Обезсърченият и болният да гледат трептящите с различна светлина звезди. От светлината на звездите човек може да се насърчи и да се лекува.
Човек може да се лекува чрез мисълта си. Колкото по-силна и съсредоточена е мисълта на човека, толкова по-лесно може да се излекува от известна болест. Достатъчно е да каже една дума, за да се излекува. Има думи, които действат магически върху човека. Той трябва да знае и кога да каже думата. Всяко нещо трябва да става на своето място и време.
Според окултната наука всяка дума има свой определен ключ. Ако намерите ключа на думата „здраве" и я произнесе три пъти някой болен, той непременно ще оздравее. Като произнасяте правилно думите, ще проверите силата, която се съдържа в тях.
Силната мисъл лекува всички болести. Кабалистът изяснява по следния начин лекуването чрез мисълта: мисълта е в състояние да видоизмени вибрациите на човешкото тяло. Когато човек заболее, тези вибрации се понижават; с мисълта той може да ги обърне от нисши във висши. Материята на физическия свят се подчинява на човешката воля. За тая цел трябва да знаете законите, които управляват волята. Материята се подчинява и на човешката мисъл. Следователно приложете енергиите на волята и на мисълта си. Чрез усилия на волята и на мисълта си човек може да изкара навън чуждите вещества от организма си.
Като ученици вие трябва да работите с мисълта си, да правите опити, да използвате скритите сили в своя организъм като лечебни средства. В човека има клетки, чиято задача е да лекуват. Те се наричат лечебни клетки. Достатъчно е човек да отправи мисълта си към тях, за да проявят те своето действие. От човека се иска само концентрирана и положителна мисъл. Всяка отрицателна мисъл парализира действието на клетките. Иска ли да се лекува, човек трябва да поддържа положителни мисли.
С отворени очи става концентрирането. С отворени очи ще се лекуваш, ще мислиш за ръцете си, за краката си, ще прокараш ума си през нервната система, през стомаха, червата, по цялото тяло, като един господар, който трябва да се разходи навсякъде из своето имение да види в какво положение се намира всичко. Това значи концентриране.
Човешката мисъл е свързана с жизненото електричество в живота. Когато мислите са положителни, те привличат жизнените сили към себе си; когато мислите са отрицателни, тия жизнени сили се разпръскват, отдалечават се от човека, вследствие на което се появява заболяване. Например, ако имате някой противник, който ви мрази, неговата мисъл спрямо вас е много силна. Той може да ви направи негативен и вие ще заболеете.
Законът е следният: ако вие заболеете, туй заболяване ще се върне върху него, ще има обратно движение.
Вие можете да изпращате вашите положителни мисли, вашите топли чувства и пожелания към някой болен с абсолютната вяра, без никакво колебание и съмнение и той ще оздравее. Значи, за да бъде здрав някой човек трябва да изпратите от себе си един жизнен ток към него. Той ще възприеме вашата мисъл и пожелание и ще се почувства по-добре. В туй отношение добрите приятели са добра ограда за здравето, а лошите приятели всякога носят болести и страдания.
Индусите имат следния начин за лекуване на раните си: събират праната от природата и с помощта на мисълта си отправят тази прана към болното място, което най-много за 20 минути оздравява.
Докато живеете в света на противоречията, трябва да знаете, че се намирате под закона на внушението. Никой смъртен, даже и безсмъртен, не е свободен от този закон. Като имате предвид това, всякога ще държите в ума си положителни мисли и чувства, ако искате да се освободите от много болезнени състояния, които не са ваши. Ако се свържете с някой човек, който страда от крак, и вие ще изпитате същата болка.
И тъй, искате ли да напреднете в живота си, прилагайте закона на внушението. Когато се отнася до ваши близки, вие прилагате много успешно внушението. Дойде ли до вас, не можете да се ползвате от него. Например, ако някой ваш приятел се е обезсърчил и се страхува, че няма да издържи изпита си, вие го насърчавате, внушавате му, че ще свърши добре изпита си, и той се успокоява. Намерите ли се вие в същото положение, не можете да си помогнете. Значи, по отношение на вас законът за внушението не работи. Прилагайте този закон както към себе си, така и към своите ближни, но винаги за доброто, за положителното в живота. Този закон работи навсякъде.
За да познаете дали вашата воля се е развила, т.е. дали имате воля да приложите една окултна формула, най-добрият опит е следният: някой път ви заболи корема, усещате едно въртене вътре, опитайте си волята. Турете си лявата ръка отзад на гърба, а дясната - отпред на корема, съсредоточете ума си и произнесете следната формула: „Моля болестта да престане." Ако тази формула не помниш, кажи: „Болестта е престанала."
Заболеете ли, не бързайте да викате лекар. Приложете един, втори, трети метод, концентрирайте мисълта си към болката и няколко пъти си кажете: „Ще оздравея." Някога можете десет пъти само да кажете, че ще оздравеете и така ще стане, а някога е необходимо хиляди пъти да си кажете, че ще оздравеете. Колкото пъти и да изговорите тези думи, не-се обезсърчавайте. Постоянствайте и ще получите добри резултати. Така можете да лекувате и себе си, и приятелите си.
Особена атмосфера ще създадете около вас, ако знаете как да произнасяте думите живот, благост, любов, мъдрост, извор, Христос, Дух.
Всички искате да бъдете умни, здрави, добри, чисти - качества, които може да ги имате, ако знаете да произнасяте думата „Любов" както трябва. Тази дума има огромно, мощно значение, има сила и пред Бога, и пред ангелите, и пред хората, стига да знаете как да я произнесете. Магическа дума, която и мъртви оживява. На тази дума всичко се подчинява. Дума, която струва милиони и билиарди.
Трябва да правите опити. Ако десет души се съберат и концентрират ума си върху един болен човек, те могат да го излекуват, като с мисълта и молитвата си привлекат положителни и оздравителни сили.
Като знае свойствата на топлината и на студената вода, човек може да се лекува и по духовен начин. Например вместо с топла вода, човек може да се лекува с мисълта си, която внася също такова разширяване на капилярните съдове, каквото и топлата вода.
Ако някой от вас заболее, вие можете вечер, когато той спи, да изпращате към неговото подсъзнание добри мисли, че той ще оздравее, ще се поправи скоро.
3.5. Магнетично лечение
Когато лекувате някого, през всичкото време трябва да сте в молитва, да сте свързани с Бога. Само по този начин лекуването ще бъде успешно.
Когато някой е силно възбуден и усеща, че слънчевият му възел е в неизправност, най-естественото движение за него ще бъде да тури дясната си ръка на слънчевия възел, под лъжичката, с дланта надолу, а лявата си ръка на кръста, с дланта навън. При това положение на ръцете човек усеща успокояване на нервната система. Когато постави ръката си на слънчевия възел по този начин, човек прекарва излишната мозъчна енергия през ръцете си и се успокоява. Дланта на дясната ръка е проводник на отрицателната, примирителна енергия, а горната част на лявата ръка е проводник на положителна, възбудителна енергия. Тези енергии, съединени на едно място, успокояват човека.
Постави ръката си върху главата на болния с всичкото си разположение и любов и виж как ще се отрази на здравето му. Твоята любов и доброто желание към болния ще се превърнат в мощна жизнена сила.
Ако всеки ден някой ви разтрива по гръбначния стълб, всяка болка, която имате, ще мине. Това показва, че известни места на организма съдържат в себе си скрита жизнена енергия, която лекува болните места. Щом се предизвика деятелността на тази енергия, моментално тя се проявява и оказва своето влияние.
Да допуснем, че вие сте възбудени, разгневил ви е някой, изгубили сте равновесие. Дигнете ръцете си нагоре и направете следното: бавно издигане двете ръце над главата и леко докосване с тях по цялото тяло отпред надолу покрай главата си и после изтърсване (магнетично обливане).Това упражнение се прави не повече от 3 пъти на ден.
Когато сте неразположени и не знаете какво да правите, хващайте последователно с дясната си ръка първо палеца, после показалеца, средния, безименния и малкия пръст. След това следете какви промени стават у вас.
Когато сте неразположени, направете един опит с палеца си, да видите какви сили се крият в него. Погладете горната част на палеца си, като започнете от третата фаланга и вървите към нокътя. После погладете палеца си от долната страна по венерината област и наблюдавайте дали неразположението ще изчезне. Ако при първото поглаждане неразположението не изчезне, погладете го още няколко пъти.
Достатъчно е да сложите няколко пъти средния си пръст, добре измит, в чиста вода, за да приеме водата енергиите, които изтичат от него. Ако изпиете тази вода, разположението ви ще се повдигне. Това са особен род лекарства, които се крият в самия човек.
Когато човек е боледувал известно време и е загубил част от жизнената си енергия и за да си помогне, нека от време на време хваща с двата пръста долната месеста част на ухото и леко да я опъва надолу. След това разтрива подутината зад ухото. Правете това и при неразположение на духа.
Някой от вас е болен от неврастения или е духом неразположен. Нека направи една малка разходка до близката градина или гора, да се обърне към изток и да подпре гърба си на някое дебело дърво, било то бряст, дъб или бор, като тури дясната си ръка отпред на гърдите, а лявата отзад на гърба. В едно малко съзерцание да започне да мисли за влиянието на дървото и няма да минат 5, 10, 15 минути или най-много един час и неговото настроение ще се измени, той ще почерпи известна сила - ще стане обмяна между неговия магнетизъм и магнетизма на дървото и ще почувства известно подобрение. Да иде при това дърво един, два или три пъти и то ще го излекува. Това е природен начин на лекуване. В старо време хората така се лекуваха.
Когато се опирате на дърветата с цел да се лекувате, добре е да стоите от 5 до 30 минути облегнати с гърба си, а главата ви да бъде малко наклонена.
На обяд, когато слънцето грее силно, можете да сядате на камъните. Те са приели слънчевата енергия и действат лечебно. Когато стоите на камъни, трябва да стоите около 1-2 часа. Хубавите места за лекуване са каменистите, защото, като стоите върху камъните, намагнетизирвате се. Те не трябва да са ръбести, защото през ръбовете им ще изтичат магнитните сили. Камъните са особено лековити през септември.
3.6. Лечение с музика
Музиката във физическия свят е потребна, за да организира дезорганизираната материя, физическият свят е дезорганизиран. Чрез музиката материята ще трепти хармонично.
Музиката е Божествен метод за успяване в света. Чрез музиката по-висши същества достигат до нас. Вие, ако пеете, ще спомогнете по-напреднали същества да дойдат и да ви помогнат. Ако не пеете, няма да се интересуват от вас.
Окултната наука препоръчва пеенето като метод за превръщане на отрицателните енергии в положителни.
Музиката организира тялото, а оттам и мисълта, организира мисълта, а оттам и всички клетки. Музиката повдига вибрациите на организма.
Музиката от най-стари времена се прилага като метод за трансформиране на енергиите и за лекуване.
Пеенето е зов на човешката душа към природата. Като отзивчива тя изпраща своите разумни, съграждащи сили към човека да му помогнат по-скоро да оздравее.
Днес музиката може да се впрегне като метод за лекуване. Ако накарате болния всеки ден да пее по малко, той скоро ще оздравее; и обратно, ако здравият престане да пее, той лесно ще заболее. Музиката е на границата между физическия и духовния свят. Чрез нея човек може да трансформира енергиите си. Чрез песента в човешкия организъм се влива особена жизнена енергия. Ако си нервен, неразположен, започни да пееш. Състоянието ти веднага ще се измени. Чрез пеенето се развиват такива способности, каквито по друг начин не могат да се развият.
За да бъде здрав и нормално развит, човек трябва да придобие вътрешно равновесие между силите на материята, от която е направено тялото му, както между мислите и чувствата си. Музиката е едно от средствата за поддържане на това равновесие. Който знае законите на природната музика, той може да спре разрушителното действие на паразитите в своя организъм и да подобри състоянието си.
Пеенето не е развлечение, то е средство за тонизиране на енергиите. Трябва да пееш, за да придобиеш известни енергии. Ако болният не пее, ще умре преждевременно. Той трябва да пее, за да набави изгубената енергия на организма си.
Когато пее, човек трябва да вложи в песента и душата си, и духа си. Те изменят трептенията, повишават ги, а всяко повишаване на трептенията се отразява здравословно върху организма.
Когато пеете, Любовта, Мъдростта и Истината трябва да вземат участие в пеенето, да дадете израз на всичко, което Бог е вложил във вас.
При всяка болка има свиване на капилярните съдове. Като почнеш да пееш, става разширяване и престава това свиване на капилярните съдове, престават болките.
Музиката е метод за трансформиране на човешките състояния. Има състояния, които без музика по никой начин не могат да се сменят.
Вие още не сте си послужили с музиката като средство за лекуване и за развиване на вашите способности. Чрез музиката може да произведете сила в себе си, да премахнете обезсърчението си или да премахнете болките си.
Музикалните тонове са свързани с човешкия организъм.
Сърцето представя тона „до", дихателната система „ре", черният дроб „ми", бъбреците „фа", далакът „сол", жлъчката „ла", храносмилателната система „си". Когато храносмилателната система на човека действа музикално във всички гами, ние казваме, че тя е нормално развита. При най-малкото нарушение на тази система нейният тон се изменя, минава в друг тон, а това вече създава известна дисхармония в някой от нейните органи. Тази дисхармония наричаме заболяване.
Щом се понижат трептенията на стомаха, идва стомашна болест; щом се понижат трептенията на белите дробове, иде болест на белите дробове. Тогава можеш да употребиш музиката, за да се повдигнат трептенията на тялото и да оздравееш.
Има музика, с която се укротяват зверовете. Има песни, с които може да се лекувате и с които и смъртта може да изгоните. Смъртта се бои и бяга от тези песни.
Който пее, малко боледува. Ако заболее, лесно се лекува. В това отношение музиката е добро лечебно средство.
Ако един болен пее на болестта си, ще оздравее. Без музика, без пеене, човек се демагнетизира. Душата също се тонира чрез музика.
Има болни, които се лекуват, като им се свири на цигулка, други - като им се свири на китара, трети - на флейта и т.н. Различните инструменти оказват специфично влияние върху отделните хора. Ако болният обича да слуша цигулка, ще му посвирите нещо, но с възходящи вибрации, а не с минорни песни.
Сърцебиенето например се лекува с песни, които започват с тона „до", обаче не тона „до" взет по камертон, но естественият тон „до". Ако вземете този тон вярно, веднага ще почувствате в себе си успокоение, малка радост, като че сте придобили нещо. Колкото малка да е тази радост, тя внася в душата ви светлина, проблясък, като че слънце е изгряло. Основният тон „до" е ключ за живота. Всеки може да прави опити в това направление, да провери тази истина. Когато иска да пее, човек предварително трябва да се настрои, за да попадне в естествения тон, в естествения ключ. Той ще се изправи, ще постои спокоен 10-15 минути, докато се освободи от всички мъчнотии и противоречия, които съществуват в ума му, ще помисли за разумността в живота и ще запее. Това значи, че този човек е успял да завърти правилно един от музикалните ключове, който му е даден. Това значи още да изгрее слънцето в него и разумната енергия да потече в организма му. Ако тонът „до" е правилно взет, човек може да възприеме животворната енергия от Слънцето и да я предаде на всички органи в своя организъм. Думите „зум-мезум" в окултната музика регулират, те са равнодействащи сили, които регулират всичко. Тъй че, когато искате да се тонирате, може да пеете упражнението „Сила жива, изворна течуща"
Сила жива, изворна течуща сила жива, изворна течуща. Зун мезун, зун мезун, бином ту мето.
В къщи накарайте болния да пее и той ще се излекува. „Сладко, медено" го накарайте да пее, после другите упражнения, така може да се излекува.
Сладко медено, сладко медено, медено медено, сладко медено. От слънцето изпратено, от пчелите донесено.
Болни ли сте, гладни ли сте, пейте песента

„Благост, благост".
Благост, благост, благост,
носи, носи, носи
светлината, светлината, светлината.
Радост носи за живота, (2) за живота тя, за живота тя, за живота тя.
Стари вдига, млади вдига, (2) от леглото тя, от леглото тя, от леглото тя.
Болни милва, здрави радва, (2) кога иде тя, кога иде тя, кога иде тя.
И реки текат обилно, и цветя цъфтят красиво, кога иде тя, кога иде тя, кога иде тя.
Болен ли си и си беден. Не можеш да отидеш на лекар, пари нямаш. Изпей си една песен като нашата песен:
Красив е животът на нашата душа, що изпълня цялата земя.
Изпей я три пъти и ще оздравееш.

После изпей „В началото бе Словото". Ама наистина ли ще оздравея, като я изпея? Като не я изпееш, ще оздравееш ли? Изпей я, не умувай. Щом пееш, ще оздравееш.
В началото бе Словото и Словото бе у Бога, и Словото бе Бог. То в началото бе у Бога. Всичко чрез него стана и което е станало, нищо без Него не стана. В него бе живота, и живота бе виделина на человеците. И виделината свети в тъмнината и тъмнината я не обзе.
Понеделник е ден, свързан с тона фа; вторник - с до; сряда - с ми; четвъртък - с ла; петък - със сол; събота - със си и неделя - с ре.
3.7. Лечение чрез дишане
Въздухът е склад на Божествените енергии. Въздухът е най-големият склад, в който животът е складирал енергиите си.
Всяка Божествена енергия, която слиза отгоре, трябва да мине първо през дихателната система, оттам да се качи в ума" й после да слезе в сърцето.
Дишането у всеки човек е различно. То се определя от степента на неговото развитие. Болният обикновено диша бързо. Животните също дишат бързо. Здравият човек диша плавно, спокойно, в зависимост от своето развитие.
От каквато и болест Да страдате, търсете помощ в дълбокото дишане. Няма болест, която да не може да се лекува чрез дишане. Дългият живот зависи от дълбокото и правилно дишане. Дишането пък зависи от правилното мислене и чувства-не. Дишайте дълбоко и мислете, че Божието благословение иде върху човека чрез въздуха.
Дишането е двоен процес: физиологически и психологически. Крайната цел на дишането и като психически процес е пречистването на мисълта.
Понеже въздухът е наситен със светлина и прана, като диша, човек приема тия два елемента, необходими за кръвта.
Освен чрез стомаха, човек се храни и с белите дробове, и чрез мозъка. Чрез белите дробове и мозъка той придобива енергия от по-възвишена храна от физическата. Ще дойде ден, когато_хората ще се хранят само чрез белите дробове и чрез мозъка.
Хора, които са изгубили своето равновесие, дишат много бързо.
Концентрирането на мисълта е в зависимост от дишането. Колкото по-дълбоко диша човек, толкова по-лесно може да се концентрира.
Жизнената сила, праната, която е във въздуха, тя лекува. Има една сила между любовта и живота - това е праната.
Здравето е свързано със съзнателното дишане. Ето защо поне по 3 пъти на ден (сутрин, обед и вечер преди лягане) човек трябва да употребява 10-15 минути за дишане. Като диша, той трябва да благодари за въздуха, който приема, както и за благото, което се крие във въздуха. Това значи съзнателно дишане.
И тъй, дишайте дълбоко, съзнателно. Неразположени ли сте, скръбни ли сте, дишайте дълбоко. Боли ви гръбнакът, кръстът, дишайте дълбоко. Боли ли ви крак, ръка, дишайте дълбоко. Боли ли ви глава, стомах, корем, пак дишайте дълбоко.
Когато човек не възприема достатъчно прана от въздуха, той се усеща слаб, измъчен, без живот и сили. Кой е виновен за това? Той сам. От него зависи да възприеме повече прана, понеже в природата я има изобилно.
При дишането трябва да взимат участие и коремните мускули, да дават тласък, напрежение на въздуха, да го изкарват навън. Като диша правилно, човек се обновява и освобождава както от физически, така и от психически болезнени състояния. Добре е да се поеме въздух първо с лявата ноздра, като се брой от 10-15, после да се запуши и да се задържи въздухът в дробовете около 30-40 секунди и след това да се издиша бавно, ритмично. Когато се поема въздух през лявата ноздра, дясната трябва да е запушена, а при задържането и двете да са запушени. Тези упражнения са необходими за всички хора, особено за тези, които се занимават с умствен труд. Те са необходими и за здрави и за болни.
Упражнение за дишане. Бавно издигнете ръцете над главата и дълбоко поемете въздух. С издигане на ръцете се повдигат и очите нагоре. Задържане на въздуха известно време. Бавно сваляне на ръцете надолу, издишване и бавно сваляне на очите надолу.
Когато сте нервни, разгневени нещо, направете следното упражнение: запушете с палеца на дясната си ръка дясната ноздра, а през лявата поемете въздух, като броите мислено до 7. След това не поемайте повече въздух и мислено бройте до 10. После запушете лявата ноздра, а през дясната изпущайте въздуха бавно, като броите до девет.
Това упражнение помага за регулиране на нервната възбуда, за успокояване на мозъка или за усилване на паметта. Сутрин и преди обяд ще поемете въздух през лявата ноздра, а ще го изпускате през дясната. Вечер ще поемете въздух през дясната ноздра, а ще го изпускате през лявата. Ще правите упражнения по 21 пъти на ден: сутрин, преди обяд и вечер по 7 пъти.
Като поемете въздуха, мислено ще изговаряте думата „живот", при задържането на въздуха ще произнасяте думата „сила" и като издишвате, ще мислите върху думата „здраве". Ще поемете бавно, спокойно, задържате, издишвате също бавно, докато съответно мислите върху посочените думи или:
Вдишване: „Да се прослави името Божие в мен."
Задържане: „Да се въдвори царството Божие и Неговата правда в мен."
Издишване: „Да бъде волята Божия." или
Вдишване: „Господи, благодаря Ти, че идваш в мен."
Задържане: „Господи, благодаря Ти, че си в мен."
Издишване: „Господи, благодаря Ти, че си оставил своето благословение в мен."
3.8. Лечение с вода
Ако разбирахте свойствата на водата, бихте могли да лекувате с нея всички болести. Водата, с която ще се лекувате, трябва да бъде абсолютно чиста.
Природата е поставила милиарди прозорци в човешкия организъм - порите, чрез които да прониква жизнената енергия, която постоянно го обновява. Тези прозорци трябва да бъдат винаги чисти и отворени, да става правилна обмяна между външния и вътрешния въздух.
Хининът пресича треската, но не я лекува. Вместо да употребявате хинини, пийте три дни гореща вода, без да се храните, и треската ще ви напусне. Така се лекува и хремата.
Когато кръвоносните съдове в човека губят своята пластичност, своята пъргавина, той заболява от атеросклероза. Който иска да запази здравето си, да продължи живота си, той трябва да запази подвижността на тялото си. За тази цел човек трябва да не преяжда и да пие гореща вода, която помага за разтваряне на утайките, които се образуват при храненето.
Ако имате запечен стомах, вземете рициново масло или пийте гореща вода, за да се освободите от затруднението.
Ако сте неразположени, направете една топла баня. Водата действа магнетично върху организма.
Водата е носителка на живот, но не и солта. Малко сол ще ядете.
Когато някой е крайно възбуден и нервен, може да си направи един студен душ. Водата освобождава човека от излишните енергии в организма му. За гневния човек температурата на водата трябва да бъде над десет градуса. За да се справи с гнева си, той трябва поне шест студени душа да направи през годината - така ще уравновеси силите на организма си. Гневливият губи част от енергията си, която мъчно се доставя. Разумният човек пази енергията си, не я изразходва безразборно, гневливият по-бързо се състарява.
При хрема стопляш малко вода, туряш сол в нея и даваш да се смръкне няколко пъти от солената вода. Трябва да се направят още няколко смъркания вечерта и на другата сутрин. След 2-3 смъркания хремата минава. Солената вода препятства за размножаването на микробите, които причиняват хремата.
Ако дълго време не може да заспите, изтрийте тялото си с кърпа, потопена в топла вода, и си легнете.
От май до половината на юли, всеки ден, когато вали дъжд, ще се излагате на дъжда, докато добре ви намокри. След това ще се върнете у дома и ще изтриете тялото си с чиста кърпа, ще се преоблечете със сухи дрехи, ще изпиете 1-2 чаши гореща вода.
Измиването на разни части от тялото произвежда психични промени в мозъка. Вие можете не само буквално да си служите с водата за лечение, но и мислено да си служите с нея, тя ще произведе същия ефект. Искате например да си направите водна баня на гръбначния стълб, ще си представите една чешма на далечно разстояние от вас, ще отидете там, ще си налеете вода в стомничката, ще се върнете, ще снемете дрехите си и ще полеете гърба си.
Ще попиете влагата с мека кърпа.
3.9. Лечение чрез храна и пост
Храненето е метод за лекуване. По-добър метод от него няма, но трябва да се знае каква храна да се употребява и кога да се храни човек.
Продълговатите плодове представляват интелигентност, а валчестите, кръглите - живот и чувства. Плодовете не са нищо друго, освен съвкупност от енергии, които функционират в тия форми.
Картофите придават само едно качество на човека - правят го доволен, да се задоволява с малко. Ябълката придава следните качества на човешкия организъм: прави го мек, благ, снизходителен към хората. Лицето придобива свежест. Ако искаш да бъдеш сладък, благ - яж грозде. Изобщо храната оказва влияние върху характера на човека.
Ако искате да подобрите кръвообращението си, яжте череши. Какво се крие в черешата? В нея се крият дълбоки чувства. В черешата се крие законът на свободата.
Какво дават дренките? Ако сте безхарактерен и отпуснат, като ядете дренки, придобивате устойчивост и издръжливост в характера. Те доставят желязо в кръвта.
Ако детето е малокръвно, давайте му повече круши; ако е грубичко по характер, хранете го с ябълки; ако му липсват благородни чувства, хранете го с череши. Плодовете изобщо развиват благородни чувства. Само че не трябва да се преяжда, да се претоварва стомахът.
Някой казва: имам неврастения! Яж грах! Друг казва: страдам от хипохондрия! Яж жито! Казват за някого, че този човек е много сприхав. Дайте му да яде царевица! Еди-кой си не обича да устоява на своите задължения. Дайте му да яде ръж! В ръжта има нещо идеално, тя расте нависоко. Тя, като влезе у човека, създава висок идеал.
Който иска да бъде здрав, ще яде непържен лук. Само болният от гръдна болест може да яде пържен лук, като лекарство. Който иска да бъде здрав, да яде готвено от човек, който го обича.
Когато лукът се нареже на ситно и запържи, той губи своята магнетична сила. Лукът е лековит, когато се яде суров, печен или варен, но не и за-пържен.
Краставицата действа благотворно върху нервната система, но да се яде сутрин и на обяд. Яде ли се вечер, тя се отразява зле върху стомаха. Изобщо вечер човек трябва да се храни при залез слънце. Не е ли ял по това време, по-добре да не яде. Нека пие една чаша гореща вода или чай и да си легне с празен стомах. Така ще спи леко и приятно.
Когато имате хрема яжте по 3-4 пъти на ден праз.
Когато имате болки в сливиците, взимайте лют чесън. Това е един добър начин за лекуване на сливиците и добра дезинфекция на гърлото. Чесънът действа отлично и за тези, които страдат от безсъние.
Много хора, особено българите, ядат люти чушки. Лютивите чушки помагат против треска, но за здрав човек те не се препоръчват. Също така не се препоръчват и много кисели и сладки храни.
Ако се чувствате нервен, неразположен, изяжте две круши или две ябълки, малки или големи, законът действа еднакво. Силата не седи в големината, но в числото две като принцип. Числото две е магнетично, смекчава енергиите.
За очите ще ядете леща. За бъбреците - фасул.
За хубав тен на кожата - грах.
Ако изпаднете във физическо неразположение, ще трябва да изпиете сока на 2-3 лимона със захар, а след това да изпиете сока на няколко портокала. Сокът на лимоните и портокалите възстановява доброто разположение на духа, подобрява състоянието на стомаха.
Ако стомахът ви е разстроен, сварете дренки или пък ги яжте пресни. Черешите пък действат разслабително.
Всичко пресилено носи лоши последствия. Чели сте за ползата от лимоните и се подлагате на лекуване с лимони. Лечебна е лимонената киселина, но трябва да знаете как да я употребявате. Достатъчно е по един лимон на ден. Изцеди лимона, долей чашата с гореща вода и изпий сока. Повече от един лимон не е нужно.
Не е все едно дали ще употребяваш жито, царевица или овес. Енергиите на житото са коренно различни от енергиите на другите зърнени храни. Който иска да стане идеалист, да се храни с овес. Ако искаш да бъдеш здрав, да придобиеш мускули, яж жито. Засега най-силната и здрава храна е житото.
Сладката храна придава мекота на характера, киселата придава активност, енергия. Киселата храна усилва волята на човека.
Който яде боб, ще научи закона на щедростта.
Ябълките влияят добре за тониране на нервната система. Орехите влияят добре на мозъка като храна, а житото влияе добре на сърцето.
Иска ли да стане красив, човек трябва да яде грах. Яде ли боб, той ще стане здрав, ще развие твърдост.
За кашлица: ще изстържете черна ряпа и от сока ще изпивате всяка вечер по една кафена чаша. Отлично действа и на стомаха. Ще вземете и по една скилидка чесън с малко солчица. Това ще правите всяка вечер, докато кашлицата престане.
Хората съкращават живота си повече от преяждане, отколкото от недояждане. Има болести, които се лекуват с глад. Обаче не всякога гладът е на място. Някога гладът се отразява добре и върху здравето, но когато той се явява като вътрешен подтик. Някой съзнателно се подлага на глад, но се плаши и прекратява гладуването. Тогава се явява в организма му известна отрова. Знай, че и с малко храна може да се прекарва. Гладът е вътрешен подтик в човека, който го укрепва и обновява. Ако гладуваш със страх и съмнение, гладът произвежда обратна реакция.
Постът е за болни, за грешни хора, а не за здрави и праведни. Само болният човек се лекува чрез пост. Здравият трябва да яде, без да преяжда. Щом преяде, той е нарушил законите на правилното хранене, заради което трябва да пости.
Човек е длъжен да пости поне един ден през месеца, да даде почивка на стомаха си.
Онзи, който пости, на разходка да не излиза. Туй е едно от правилата. Ученик, който дойде на екскурзия, трябва да си носи хлебец, да пие вода и да благодари на Бога. На екскурзия всички ще бъдат сити.
Остави болния да гладува, за да събудиш в него подтик за живот. Така той по-скоро ще оздравее, отколкото ако яде.
Постенето е начин за обновление на човешкия организъм. Главната идея в поста е да събуди скритата енергия в клетките и да обнови организма. Но трябва да се работи по-разумно. В поста се върви последователно. Има известни закони, които трябва да се спазват. Ако ти си определиш пост, без да знаеш защо ти е, той не е полезен. И после, трябва да се спазва времето, трябва да се спазват дните, когато ще се пости. Ако започнете вашия пост в понеделник, ще имате един резултат, ако го започнете във вторник, ще имате друг резултат, ако е в сряда, четвъртък, петък, събота, неделя - различни резултати. При това, като започнете поста от сутринта, от обед или вечерта, пак ще имате различни резултати.
В 24 часа съзнателен пост човек може да обнови клетките на тялото си.
Гладът лекува. Ако боледуваш от ревматизъм или друга болест, можеш да се лекуваш с глад. Трябва да ти е приятно, че гладуваш. Гладът пречиства тялото, порите се отварят и дишането става все по-дълбоко. Гладът внася повече светлина в ума. Още от старо време хората се лекували чрез глад.
Ще постиш за да възстановиш здравето си, да повишиш вибрациите на своя организъм и живот.
На болни препоръчвам поне 2-3 дни глад, а след това може да хапне малко чорбица от сливи (2-3 лъжички), след няколко часа пак, но с малко хляб. Като се позасили болният, ще му дам една хубава ябълка с кората, добре да я сдъвче, заедно с нея, за да поеме всичките й сокове, и чак след това щ'е пристъпи към обикновената храна.
В яденето е всичкото ви нещастие. Ако хората знаеха как да гладуват, щяха да благуват.
За да се освободи от киселините в стомаха си, човек трябва да го промие няколко пъти с топла вода; ако това не помага, нека пости 2-3 дни. Постът пречиства стомаха, освобождава го от излишните киселини.
Когато се появи някаква рана в организма, добре е човек да се подложи на абсолютен пост няколко дни.
Добре е от време на време да ядете само сурово жито. През това време не трябва да се употребява никаква друга храна, нито хляб, освен да дъвчат сурово жито, добре изчистено и измито. Този опит да приложат само онези, които са нервни и неразположени и които искат да се лекуват. Ако ви се вижда много един месец, направете опита за една седмица. Ще накиснете от вечерта 100 г чисто жито с вода, ще го разделите на три равни части: ще дъвчете сутрин, обед и вечер; ако ви се пие вода през деня, можете да пиете, колкото искате. Ако бяхте се поставили на този режим от по-рано, щяхте да имате по-здрави зъби и нервната ви система щеше да бъде по-добре регулирана. Почувствате ли нещо дисхармонично от опита - спрете го.
3.10. Лечение със слънце
Слънцето съдържа всички медикаменти в себе си. Няма болест, която да не се подчинява на действието на слънчевите лъчи.
Умният човек, като вижда, че организмът му е лишен от известна енергия, я събира от Слънцето. Той знае, че Слънцето може да набави всякакъв недоимък от енергия в човешкия организъм.
Христос препоръчва Слънцето като метод за лекуване. Когато няма слънце, ще се лекуваш в стаята си - ще превържеш раната със зехтин и лук, а когато грее Слънце, ще излезеш вън, ще развържеш раната си и ще я изложиш на слънчевите лъчи.
Ако почернявате на Слънцето, значи сте акумулирали неговите енергии. Почерняването е подпис, че сте взели енергии от Слънцето.
Слънцето действа много силно и за да не си повредите очите, не гледайте направо и дълго време в него. Светлината не е лоша, ретината не е приспособена.
Нашият организъм е образуван от милиарди клетки, които имат свойството на земята да възприемат слънчевите лъчи, да ги трансформират и да задържат от тях необходимата прана за обновяване и лекуване. Щом сте неразположени, излезте навън, изложете гърба си на слънце и от него ще получите това, което никаква философска мисъл не може да ви даде.
Когато се правят слънчеви бани, добре е да сте облечени в бели или яснозелени дрехи - тези цветове са хубави. Важно е изпотяването. Ако сте на открито място, завийте се с тънка мушама. Когато се лекувате по този начин, трябва да съсредоточите мисълта си да се излекувате направо от природата.
Планинските слънчеви бани са за предпочитане, понеже ритъмът на Слънцето не е нарушен от астралния мисловен облак, който обгръща града.
През всички годишни времена слънчевите лъчи не действат еднакво. Земята в началото на пролетта е повече отрицателна и затова най-"много приема. Ето защо през пролетта слънчевите лъчи действат най-лечебно. От 22 март нататък, Земята постепенно става положителна. През лятото тя е вече доста положителна и затова приема по-малко. 1/1 летните лъчи действат, но по-слабо.
Най-добрите месеци за обновяване са от 22 март, през целия месец април и май до 22 юни. На последната дата всяко растене спира.
Има дни през месец септември, които по сила на жизнената енергия се равняват на майските дни. Използвайте слънчевите лъчи през тези дни. Тогава има присъствие на светли същества около вас.
Много от болестите се лекуват със слънчевата енергия. При това, доказано е, че всяка болест има определено време, когато се лекува. Някои болести се лекуват през май, други през юни, юли, изобщо през цялата година.
Най-лековити са слънчевите лъчи сутрин от 8 до 9 часа. Към обяд лъчите са много силни и не действат добре върху човешкия организъм. Ранните слънчеви лъчи действат добре върху анемични хора.
Когато иска правилно да използва слънчевите лъчи, човек трябва да изложи гърба си под известен наклон. Измени ли този наклон, той няма да се ползва от разумните лъчи на слънцето. Като говорим за Слънцето, ние нямаме предвид само физическото слънце, но и духовното слънце, като проява на интелигентни, разумни сили, като проява на същества, носители на любов и мъдрост.
В бъдеще, когато хората съзнаят това, ще се лекуват само със слънчевите лъчи. Те ще знаят кои лъчи срещу какви болести и недъзи могат да се използват.
Под влияние на Слънцето се събужда космическото съзнание в човека.
Колкото повече слънчева светлина приемете в себе си, толкова по-голяма мекота и магнетизъм ще се развие във вас.
Когато човек тури ръцете си с дланите срещу Слънцето, това може да стопли цялото тяло, понеже топлината на нервите минава по цялото тяло.
Често съм казвал, че човек трябва да разговаря със светлината. Боли те гърбът. Изложи гърба си на слънце, на светлината, мисли за нея, за това, което съдържа, и болката ще изчезне. Всички болести на ума произтичат от недоимък на светлина; на сърцето - от недоимък на топлина. Всички болести на душата произтичат от недоимък на истина.
Когато заболее, човек трябва да се свърже с енергията на Слънцето и на Луната. Ако не може да се свърже с тях направо, нека се ползва от ония растения и минерали, които са свързани с енергията на Слънцето и Луната, и да ги трансформира правилно.
3.11. Лечение с цветове
Всяка болест се лекува със светлина - червена, синя, жълта, портокалова, виолетова - според болестта се избира и светлината.
За вас не е важно да живеете в краските на цветовете, но в енергиите на тези цветове. Който иска да преобрази живота си, той трябва да се свърже със самата светлина, да се ползва от нейните енергии.
Най-красивите шарки ще намерите в растенията. Растенията представляват най-великата художествена изложба. Те са страници от великата Божествена книга.
Ефектът на цветовете зависи от техните вибрации. Колкото са по-висши вибрациите на даден цвят, толкова резултатът е по-добър. Когато сте неразположени, трябва да знаете откъде идва това неразположение, в кой цвят се намирате и с кой цвят можете да си помогнете.
Човек познава само 7 цвята на светлината, без да подозира, че му предстои да открие още 5 цвята. На земята човек може да види само 12 цвята на светлината.
Колкото повече жълти лъчи има в мозъка, толкова човек мисли по-здраво. Когато мисълта не е будна в него, той е лишен от жълтите лъчи. Първите три лъча от седемте имат влияние върху физическия живот, вторите три лъча влияят на духовния живот. (Под духовен живот разбираме съзнанието на човека да осъзнава нещата вътре в себе си във физическия живот, както се проявяват.)
Преди да е заболял още, човек може да се лекува с цветните лъчи. Седемте цвята представят седем разумни свята, които изпращат по един цветен лъч. Седемте цвята пък са слънчевият спектър. Колкото по-силен е цветът, толкова по-близо до нас е светът, който изпраща този цвят. От цветовете на дъгата можем да познаем към коя област се движим. Кой цвят преобладава на земята? Зеленият. Всички същества на земята са потопени в зелен цвят. Същевременно ние сме свързани с всички планети и слънца, както и със съществата, които ги населяват.
Всеки цвят има свое предназначение, което учените хора знаят. Например зеленият цвят е материалистичен, червеният цвят е активен, той е повече на животните; портокаловият цвят е на крайния индивидуализъм. Единствените цветове, които съответстват на сегашното развитие на хората, са ясносиният и ясножълтият.
И червеният цвят от своя страна е съставен от 7 цвята с различна интензивност на вибриране и с различен брой вибрации. Човек с добре развито око, може да различава 7 краски на червения цвят и разумно да се ползва от тях. Тези краски са негативни и трябва да се превърнат в положителни. Те представят написана книга, която трябва да се разгадае. Който може да раздели седемте краски на червения цвят една от друга и да използва всяка от тях според нейните качества, той ще се почувства напълно ободрен.
Болен си. Болестта ти се дължи на недоимък от светлина в организма ти. Как ще оздравееш? Като приемеш необходимата светлина в себе си. Дали страдаш от недоимък или от излишък от светлина в организма си, ти си изложен на неправилни прояви - физически и психически.
Седемте краски съществуват в различните светове в различни октави и се различават със своето действие и значение. Във физическия свят означават едно, а в другите светове - друго. В ниското си проявление червената светлина означава борба, стихия. Всички същества, които по един или друг начин са складирали тази светлина в своята кръв, са извънредно активни и груби. Студът, това е малко количество светлина. Зад обикновената светлина стоят други енергии от по-висок род, а зад последните стои нещо разумно. Чистият червен цвят произвежда живот, жизненост, жизнерадост. Чистият портокалов цвят дава благородно индивидуализирано служене на Бога, а нечистият- съмнение, безверие.
Чистият жълт цвят дава равновесие на чувствата, мир, тишина, интелект, а в нисшите си прояви - използване, корист, всичко за лични цели, сметкаджийство. Чистият зелен цвят - растене във всяко отношение, а в ниска проява - съхнене, привързаност към материалното. Ясносиният цвят- подем, разширение на чувствата, най-възвишени чувства, вяра. В нечист вид - съмнение, безверие, тщеславие. Чистият тъмносин цвят дава спокойствие, твърдост, решителност, а в нечист оттенък - непостоянство. Виолетовият цвят, чистият, дава сила, употребена за висши цели, сила на духа, а в нечист-сила, но употребена само за лични облаги.
Светлината говори на човека едновременно на седем различни езика. Всеки цвят на светлината има специфичен език. Който разбира тези езици, той е здрав, учен, силен или ако е болен, невежа, слаб, посредством тези лъчи на светлината може да се лекува, защото всеки цвят е свързан с известен род сили на човешкия организъм. Така червеният цвят е свързан със силите на сърцето, портокаловият- със силите на ума, зеленият - със силите на волята, жълтият - със силите на душата, синият-със силите на цялото небе, виолетовият - със силите на духа.
Много хора страдат от опияняващи средства: вино, ракия, тютюн и други. И в психичния живот има опияняващи неща - някои мисли и чувства опиват като алкохол. Който не ги познава, възприема ги и после боледува, мъчи се, докато се освободи от тях. Понякога причината за болестите се крие в липсата на известен цвят в човека. Ако му липсва червеният цвят на любовта, жълтият на мъдростта или синият на истината, той непременно ще боледува. Те могат да се внесат както в организма, така и в психиката.
Колкото е по-интелигентен човек, толкова неговата светлина е по-ясна. Ако интелигентността се намалява, светлината придобива слабосинкав цвят, после бледожълто и т.н. По цвета се съди за степента на човешката интелигентност. Като дойдете до сърцето, дето е любовта, там ще видите особено нежна краска - с розов цвят. Същевременно тя излъчва и приятна мека топлина. Най-после, като дойдете до волята, от човека излиза бяла светлина - цвят на добродетелите. Между трите цвята (светъл, бял и розов) се преплитат останалите цветове. Това преплитане на цветовете представлява човешката аура. По аурата ясновидецът познава докъде е стигнал човек в своето духовно и умствено развитие.
Червеният цвят действа върху аурата на човек, прави го активен. Портокаловият цвят действа върху личния живот на човека, прави го голям индивидуалист. Жълтият цвят дава простор и успокоение на ума.
Колкото повече навлизате в тъмните цветове, например при тъмносиния, се усеща тъга, скръб в душата. Светлите цветове (ясносиният, ясножълтият) действат успокоително върху нервната система. Синият цвят е среда за духовния живот на човека. Зеленият цвят регулира магнетичните и електрическите течения в човешкия организъм. Той е свързан с растенето. Който иска да расте, здрав да бъде, той трябва да се свързва със зеления цвят. Виолетовият цвят има отношение към волята на човека.
За лекуване и подмладяване - ето какво ще ви препоръчам: да си купите една призма, дълга около половин метър и широка 20 см, да я турите в стаята си и да концентрирате вниманието си към един от цветовете, според болестта, която имате. Ако страдате от анемия, ще отделите червената светлина на спектъра. С този цвят ще се обливате около десетина дни. Ако стомахът ви е разстроен, ще отделите зелените лъчи на светлината. Ако е разстроена нервната система, ще изтеглите светлосините лъчи. Цветовете на светлината могат да лекуват всички болести.
Работете с цветовете, с различните краски като методи за лекуване и за набавяне на онези енергии, които липсват в организма ви. Всички хора не се нуждаят от един и същ род енергии, затова всички не обичат един и същи цвят. Ако нямате предмети, които да ви свързват с различните цветове, работете мислено, като изговаряте такива думи, които ще събудят у вас съответните цветове. Например ако кажете думата „син", веднага ще си представите или тъмносин, или ясно-син цвят. Първият е цвят на долината, затова ви сваля ниско, в долината на живота. Ясносиният цвят ви напомня небе, височина, затова издига мисълта ви високо, на някой планински връх. Също така и другите цветове произвеждат различни състояния в човешката мисъл.
Който е развил чрезмерна чувствителност в себе си или страда от неврастения, нека използва синия цвят на светлината. Всяка сутрин да прави обливания със сините лъчи на светлината върху главата, гърдите и стомаха си.
Изобщо добре е човек да отправи сини, жълти или портокалови лъчи към онези органи на тялото си, в които чувства излишна енергия. Понякога на някои места в организма на човека става известно подпушване, което създава анормални състояния. Той трябва да облива тялото си със сините и жълтите лъчи на светлината. Човек може да приема тези лъчи от Слънцето. Първоначално той ще си служи със стъклена призма. С помощта на тази призма може да получи слънчевия спектър на стената. Като получи спектъра, той трябва да съсредоточи вниманието си към синия цвят и да се опита да го възприеме в себе си. След това нека затвори очите си, да види може ли същият цвят да се отпечата в мозъка му. Като прави тези упражнения, той ще може, когато пожелае, да произведе синия, жълтия или кой да е цвят в мозъка си и да се лекува. Когато правите тези опити, отначало ще настане в съзнанието ви голяма тъмнина. След известно време върху мозъка ви като върху екран ще блесне малка светлинка, както се зазорява на хоризонта. Тази светлина постепенно ще се увеличава, докато се засили толкова, че да може да лекува.
Чистотата е най-хубавото лекарство срещу всички болести. Основният тон на живота се добива чрез чистотата. Червеният тон без чистота не може да го добиеш. Чистотата е проводник на червеният цвят. Червеният цвят носи онзи материал, от който се съгражда живота. Този червен цвят, който виждате, е само сянка на истинския. Червеният цвят на дъгата не е основният червен цвят. Червеният цвят ще внесе у вас радост, топлина, светлина и сила. Щом го схванете, веднага чувствате, че сте придобили нещо.
Ако внесете червения цвят в организма на някой човек, който е анемичен, веднага червените кръвни телца в кръвта му ще започнат да се увеличават и животът в него ще се засили. Ако внесете портокаловия цвят в организма на човека, той става самостоятелен, започва да мисли свободно; ако се внесе зеленият - човек започва да гради, да създава. Във всеки цвят природата е скрила известен род сили и разумният човек, като знае това, чрез всеки цвят може да придобие онова, което му липсва. Чрез възприемане на червения цвят на светлината човек може да си създаде здраво, хубаво лице. Каква по-добра козметика от действието на червения цвят върху човешкия организъм. Няма по-лесен, по-естествен начин за подобряване на здравословното състояние на човека и придобиване на жизненост от възприемането на червения цвят. Червилата, пудрите, помадите запушват порите, атрофират клетките и ги осакатяват. Ако едно дете се изприщи, може да се прибегне до пудрата, но здравият човек да маже лицето си с пудра - няма смисъл. Лицето трябва да бъде красиво, пластично.
Докато не придобие червения цвят, човек все ще бъде изложен на ред болезнени състояния. Ако не възприема правилно портокаловия цвят, човек ще изгуби своето индивидуално състояние. Ако не възприема правилно зеления цвят, той ще спре своето растене. Ако не възприема правилно жълтия цвят, той ще спре своето умствено развитие. Ако не възприема правилно синия, той ще започне да се изражда в религиозно отношение. Ако не възприема правилно виолетовия цвят, човек постепенно ще почне да губи силата на своята воля.
Белият цвят създава здравословното състояние в човека. Белият цвят носи здраве. Черният цвят предизвиква лоши, отрицателни състояния в човека. Когато е болен, човек трябва да се облича в бели дрехи. Човек трябва постоянно да сменя цветовете. Цветовете предизвикват движение, живот. Те са енергии, които оказват различно влияние върху човека. Човек трябва да мине през всички тонове на цветната гама. При това определено е по колко време трябва да прекара във всеки цвят, във всеки тон на гамата. Ако в даден цвят прекара повече от определеното време, в него ще настане известно втръсване.
Черният цвят е цвят на почивка и съсредоточаване: след като е работил цял ден, нужно е малко човек да си почине, да се посъбере в себе си, да не дава нищо навън. Той не е лош цвят. Психологически действа хубаво, в смисъл цвят, който събира повече енергия. Когато човек е много нервен, по-хубаво е да носи черни дрехи, за да има повече енергия. Децата ги обличат в бяло - правилно и на място е, понеже те имат изобилно енергия, която раздават.
Ако сърцето боледува, хармонизирайте се с червените лъчи на светлината, внесете червения цвят в себе си. Ако мислите са дисхармонични, трябва жълтият цвят да проникне у вас. Ако черният дроб е разстроен, ще възприемете добре зеления цвят. Всички цветове може много добре да се отделят през призма. Зад всеки цвят седи една разумна сила в природата.
Ако човек има повече от червената светлина, а другите светлини липсват, тогава той има предразположение да се гневи.
Когато страдате от главоболие, очеболие, ревматизъм или друга някаква болест, правете опити с цветните лъчи да видите как ще се отразят върху организма ви. Много начини има, по които човек може да лекува, но лекуването с цветни лъчи е един от най-ефективните.
Когато искате да излекувате известен недъг в себе си, прекарайте розовия и жълтия цвят през ума си.
Светлите цветове (ясносиният, ясножълтият) действат успокоително на нервната система. Зеленият цвят регулира магнетичните и електричните течения в природата и в човешкия организъм. Страхът е едно негативно качество на нисшия ум и щом се проявява силно при някого, добре е човек да възприема портокаловия цвят като средство за балансиране на силите. С него той може да се лекува.
Обезсърчен си. Намираш се в безизходица. Не си в състояние да мислиш. Послужи си с жълтия цвят. Отдели жълтия цвят от светлината и така го направи, че да грейне в ума ти.
Не бива дълго време да се гледа кой и да е от цветовете.
Синият цвят внася спокойствие в човека; небесносиният цвят действа особено успокоително на нервната система.
Който е маловерен, нека предизвика синята краска в себе си, за да премахне маловерието. Силата протича от виолетовата краска. Розовата краска ще употребявате, когато сте неразположени, а за здраве - червената краска.
Понеделник е ден, свързан със зелените лъчи; вторник - с червените лъчи; сряда - с жълтите лъчи; четвъртък - със сините лъчи; петък-с розовите и светлосините лъчи; събота - с виолетовите лъчи и неделя - с портокаловите, с белите, с аметистовите и диамантените лъчи.
Добре е в едно тефтерче да си вземете седем копринени конци, които да отговарят на седемте цвята на спектъра, и при всяко неразположение да го поглеждате. Природата лекува с цветовете.
Казвам: това, което знаете за приложението на цветовете по отношение на облеклото на хората, се отнася и до техните мисли и чувства. Всяка мисъл, всяко чувство, всяко действие е облечено в известен цвят като в дреха.
3.12. Лечение чрез движение и гимнастически упражнения
Всяко наше външно действие е израз на действие, което става вътре в духовния свят.
Всяко дисхармонично движение във физическия свят произвежда дисхармония в астралния. Всяка дисхармония в астралния свят се отразява и на умствения. Щом вътрешният свят се уравновеси, ще се установи хармония и в движенията на външните крайници.
Когато движенията на човека се диктуват от хармонични мисли и чувства, те всякога са красиви. Колкото по-голяма хармония съществува в човека, толкова по-красиви са неговите движения.
Разумните движения спомагат за избягване на много болезнени състояния у човека. Те регулират нервната система, която е носителка на жизнените енергии. Тя възприема живите сили от природата. Когато нервната система е в изправно състояние, всички функции на организма се извършват правилно. Когато нервната система на някой човек не е в изправно състояние, тогава никой лекар не е в състояние да му помогне.
Човек трябва да знае как да простре ръката си, как да простре крака си. В земята има сили, които ще можеш да отнемеш с простирането на крака си и по този начин ще трансформираш състоянието си. Тъжен си, отчаян, но ако знаеш как да простреш лявата ръка и левия крак, земята ще привлече всичката тежест от краката ти и ще почувстват едно облекчение. После ще простреш дясната ръка и десния крак.
Пръстите на краката представляват ангелско поле на действие, долната част на стъпалото - човешкото поле на действие, а петата - животинската област. Който стъпва първо на петите си, той търси правото на силния. В човешкия свят правото е на разумния, а в ангелския - на любещия. Божественият свят обхваща правото на всички същества.
Стремете се към красиви съзнателни пластични движения, за да се свържете разумно с приливите и отливите на космичната енергия, т.е. с изтичащата и вливащата се космична енергия. Излизането и влизането на космичната енергия определят здравословното състояние на човека, а също така и неговите мисли и чувства.
Ако някой ви хване с лявата си ръка, той ви предава чувства. Хване ли ви с дясната си ръка, той ви предава мисъл. Обаче ако ви хване с двете си ръце, той едновременно ви предава и чувство, и мисъл. Значи всяко движение, всяка промяна в природата има свой дълбок смисъл.
Паневритмията обновява и подмладява човека. Тя лекува не само болестите, но и всички телесни и душевни неразположения. При нея целият човешки организъм трепти музикално. А в музикалния свят няма болести, няма смущения. Ето защо чрез тия упражнения човек излиза от света на смущенията, разочарованията, недоволството, тревогите и безпокойствата и влиза в един свят на хармония. Този, който играе една година тези упражнения съзнателно, ще бъде здрав, ще се освободи от много болести или ще ги предотврати чрез повдигане на жизненото ниво на организма. Трябва да знаете, че при всяко движение вие се свързвате с теченията на природата. Щом обтегнете ръката си и държите ума си концентриран, вие имате вече контакт с тези течения. И тогава при всеки даден случай вие можете да имате връзка или с електричеството на земята, или с електричеството на слънцето. При всяко обтягане на ръката вие можете да имате още контакт или със земния, или със слънчевия магнетизъм. Магнетизмът пък изобщо е свързан с праната, т.е. с жизнената енергия на природата. Тъй щото при обтягане на ръцете и краката и при концентриране на ума човек използва жизнените енергии на природата и става здрав и силен. При халтаво държане на ръцете природните сили не могат да се използват.
Във всички упражнения, които правите, умът трябва да присъства, за да привличате от природата силите, които са ви необходими. Ако движите ръката си механично, нищо не се ползвате. Ако прекарате ума през показалеца, вие ще станете по-благородни хора с достойнство, милостиви.
Ако искате да станете справедливи, трябва да упражнявате средния, сатурновия пръст.
За благородство и музикалност, за усет към красивото ще упражнявате безименния пръст, четвъртия. Ако искате да уреждате работите си добре и да имате едни хубави отношения към околните, тогава ще упражнявате малкия пръст. Ако искате да добиете нещо Божествено, ще упражнявате палеца.
Голямо богатство е ръката.
I упражнение. Издигнете двете си ръце отстрани на тялото, с дланите надолу, на височината на раменете. След това дясната ръка се издига бавно нагоре, под ъгъл 45° от равнището на раменете, а лявата се спуща надолу, под ъгъл 45° от равнището на раменете и в това положение се кляка шест пъти, като по време на упражнението съсредоточавате мисълта си към предната част на мозъка.
Упражнението служи за регулиране предната част на мозъка.
II упражнение. Това упражнение е като първото, само че лявата ръка се издига нагоре, под ъгъл 45о от равнището на раменете, а дясната се спуща надолу под същия ъгъл, при което се кляка 6 пъти.
През време на това упражнение съсредоточавайте мисълта си към сърцето. Упражнението служи за регулиране на чувствата.
III упражнение. Изнесете и двете ръце назад с обърнати длани една срещу друга и гребете напред, при което се кляка 6 пъти.
През време на това упражнение съсредоточете мисълта си към гръбначния стълб. То служи за регулиране на гръбначния стълб.
IV упражнение. Издигнете лявата ръка нагоре и напред на изток, а дясната надолу, въртене на тялото около кръста и плаване с ръцете. И това упражнение се прави 6 пъти.
Докато се прави това упражнение, ще съсредоточавате мисълта си към стомаха. То служи за регулиране на стомаха.
V упражнение. Поставете ръцете на кръста. Закрепете тялото на левия крак, а десния се изнася навън, надясно, като се образува с него бавно полукръг от дясно наляво - 6 пъти. След това закрепвате тялото си здраво на десния крак и с левия правите същото, както и с десния крак, пак 6 пъти.
През време на упражнението съсредоточавате мисълта си към нервната система. То служи за регулиране на нервната система.
VI упражнение. Издигнете ръцете настрани, на височината на раменете, и бавно издигате нагоре, докато се опрат пръстите на двете ръце горе. Повдигнете тялото на пръсти и в това положение бавно прикляквате, при което ръцете се прибират край тялото. И това упражнение се прави 6 пъти. То представлява завършване на първите пет упражнения. Нарича се магнетично събличане и обличане: надолу - събличане, нагоре - обличане. Забележка: Тези упражнения ще правите един път през деня. Ако се правят сутрин, е прекрасно, на обяд - хубаво, а вечер - добре. Тези упражнения трябва да се правят много бавно и правилно, с добре обтегнати ръце и крака, ако искате да имате добри резултати. Движението на ръцете е за развитието на сърцето и гърдите. Съсредоточаването на мисълта усилва ума. Изпълнението на всички упражнения пък усилва волята.
Движенията на ръцете упражняват известно влияние върху всички ваши органи и върху вашата воля. Да кажем, че някой път сте развълнувани. Направете следното упражнение с ръцете си: турете ръцете пред гърдите, а после настрани, като правите с китките леки трептения. След това поставете ръцете си пред устата. Като направите това упражнение 3-4 пъти и мислите върху трите думи, неразположението ви ще мине. Това е едно психологическо лекуване, едно психологическо проветряване в човека. Ще изговаряте думите любов, радост, веселие. Ще имате тия думи като ключове.
- Лявата ръка се поставя свободно на коляното. Дясната ръка се изнася настрана хоризонтално, след това напред, нагоре, назад в кръг, надолу. Туй въртене на ръката се повтаря няколко пъти. Същото нещо се прави и с лявата ръка, а после и с двете ръце заедно. Ръцете спират хоризонтално и се спущат надолу.
Това упражнение ще се прави през седмицата при случаи, когато се забъркват нещо мислите или чувствата ви. Когато се забъркат мислите ви, ще правите упражнението само с дясната ръка, а когато се забъркат чувствата ви, ще правите упражнението само с лявата ръка.
Ръцете - дигнати нагоре, добре обтегнати и с допрени краища на пръстите, концентрирайте ума си и мислено насочете слънчевите енергии да минат през ръцете ви, да потекат по целия ви организъм. При това положение на ръцете изговорете формулата: „Аз съм в хармония с живата природа. Нека Божественото благоволение потече през мен!" Ръцете спуснете надолу.
Лявата ръка нагоре, а дясната надолу. Ще се постараете умствено да възприемете двете течения. С дясната ръка ще възприемете течението от Земята, а с лявата - течението от Слънцето. В това положение ще седите три минути. Гледайте да усетите влиянието на теченията по ръцете.
Дясната ръка нагоре, лявата надолу с клякане, като пръстите на лявата ръка се допират до земята с думите: „Аз се съединявам с центъра на земята и злото чрез моята лява ръка да премине в този център." При ставане дясната ръка си остава нагоре, лявата надолу, като се произнася: „Аз съм свързан с всички интелигентни сили, с всички разумни същества, божествени същества и с Бога и нека Божествената енергия да преминава през цялото ми тяло." Клякането и формулата се произнасят три пъти.
Формулите се произнасят в ума и със свещен трепет в душите.
Когато човек изпадне в тежко, лошо състояние, при което мисълта му се помрачава, чувствата му огрубяват, нека направи следното упражнение: поставете дланите на ръцете една срещу друга, при което се допират върховете на пръстите. Лявата ръка се тегли по дланта на дясната, до края на китката, след което се изправя в положение на прав ъгъл с дясната ръка, без да се прекъсва движението. Дясната ръка се поставя върху лявата (при това положение и двете ръце са хоризонтални). Сега дясната ръка се тегли, хлъзга се над лявата, до края на средния пръст. Най-после и двете ръце се поставят с дланите си една срещу друга, както при започване на упражнението. Същото упражнение се прави и с дясната ръка. Направите ли това упражнение няколко пъти, всички лоши състояния от вас ще изчезнат.
Като давам това упражнение, искам да обърна внимание на следното: